Osiguritelni vnoski i danuci

Осигурителни вноски и данъци през 2020г.

Rate this post

В настоящата статия ще разгледаме основните осигурителни вноски и данъци през 2020г. За повече информация и допълнително консултиране можете диретно да с свържете с нас.

Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО в проценти за лица, работещи по трудов договор, при усливията на III, II и I категория труд можете да видитите от тук: НСИ.

Срокове за внасяне на осигурителни вноски и данъци през 2020г.

 • Срок за внасяне на осигуровки – до 25-о число на месеца, следващ месеца на полагане на труда.
 • Срок за внасяне на ДДФЛ – до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъка е удържан.
 • Минимална работна заплата от 01.01.2020 г. – 610 лв.
 • Максимален месечен размер на осигурителния доход – 3000 лв.
 • Парично обезщетение за отглеждане на малко дете по чл.53, ал.1 и ал.2 – 380 лв.

Регистрация на фирма онлайн в София и в цяла България

 • Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 610 лв.
 • За дните на лицата в неплатен отпуск с или без трудов стаж се дължи здравна осигуровка в/у 305 лв.
 • За дните на лицата във временна неработоспобност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху 610 лв.
 • Актуални Цени за регистрация на фирма!
 • Здравно осигуряване за лицата, осигурени за сметка на републиканския бюджет – 8 % в/у 457.50 лв.
  (75 % от минималния осигурителен доход съгласно чл. 40 ал. 4а от ЗЗО)
 • Съгласно § 22х на КСО специализантите, които са приети по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и чиито договори за обучение за придобиване на специалност не са приключили до 31 декември 2019 г., продължават да се осигуряват по реда на отменения чл. 4, ал. 1, т. 9 до приключване на специализацията им.
 • Прочетете също и възстановяване на ДДС от ЕС
 • Осигурителните вноски се дължат върху получените възнаграждения, но върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната, и се разпределят между осигурителите и осигурените лица съгласно чл.6, ал.3

Регистрация на фирма в Пловдив

Данък върху доходите за 2020 г. – 10 %

Данъчно облекчение за трудоустроени лица – намаление на данъчната основа с 660 лв. месечно.

 • Необходимо присъщи разходи за облагаемият доход на физически лица, които не са търговци:
 • за доходи от наеми – 10 %
 • за граждански договори/свободни професии – 25 %
 • за авторски и лицензионни възнаграждения – 40 %
 • за регистрирани земеделски производители – 60 %

Регистрация на фирма във Варна

 • За лица, работещи по граждански договор, авансов данък върху доходите се дължи върху разликата между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски.
 • Aвансов данък не се дължи, ако лицето е самоосигуряващо се, по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.
 • Доходите по чл.35 от ЗДДФЛ се облагат авансово с 10 % данък, когато платецът на дохода е предприятие или самоосигуряващо се лице.
 • Придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител вече не се облагат с авансов данък по чл.44а от ЗДДФЛ,
  а се облагат с окончателен данък 10 % от брутната сума съгласно чл.46, ал.1
 • Регистрация на фирма в Бургас

Обезщетения

 • Минимален дневен размер на обезщетението за безработица – 9 лв., а максимален размер – 74.29 лв.
 • Размер на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст – 380 лв.
 • Размер на еднократната помощ при смърт на осигурено лице – 540 лв.
 • Запазва се периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при:
 • временна неработоспособност – 18 календарни месеца;
  безработица – 24 календарни месеца;
 • бременност и раждане – 24 календарни месеца;
  трудоустрояване поради бременност или кърмене или напреднал етап на лечение ин-витро – 24 календарни месеца.
 • Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане – 410 дни.

Регистрация на фирма в Перник

 • Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал. 5 от КСО – първите три работни дни се изплащат от осигурителя в размер 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността – от ДОО.
 • Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.
 • Регистрация на фирма в Русе