НОИ започва реализацията на проект

Rate this post

НОИ започва реализацията на проекта за разработване и внедряване на интегрирана система за електронен обмен на документи

Националният осигурителен институт приключи успешно процедурата за избор на изпълнител по проект “Разработване и внедряване на Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни (ИСЕОДД)

с НОИ за изплащане на паричните обезщетения от ДОО” по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), финансиран от Европейския съюз и съфинансиран чрез Европейския социален фонд.

НОИ започва реализацията на проекта
НОИ започва реализацията на проекта

На 5 март 2015 г. бе подписан договорът между НОИ и фирмата, спечелила откритата процедура.

Въвеждането в експлоатация на ИСЕОДД ще позволи по електронен път да се извършват административните услуги по изплащане на паричните обезщетения от ДОО и издаването от НОИ на свързаните с процеса документи. Това значително ще намали административната тежест върху работодателите и самоосигуряващите се лица, свързана с ежемесечното представяне на документи на гише в НОИ. Ще се намали и вероятността от грешки, тъй като системата ще предоставя възможност за проверка на данните преди и след тяхното подаване.

Електронното подаване и получаване на документи съгласно нормативните изисквания чрез ИСЕОДД ще позволи на осигурителите и самоосигуряващите се лица да изпълняват задълженията си при снижени времеви, човешки и финансови разходи. Осигурените лица пък ще имат възможност да получават обратна връзка по статуса на изпратените от тях данни и документи към НОИ и по всяко време ще разполагат с актуална и точна информация за движението и статуса на подадените заявления за изплащане на паричните обезщетения от ДОО и издаването на свързаните с процеса документи от НОИ.

С въвеждането в експлоатация на интегрираната система НОИ отговаря на един от основните приоритети на ОПАК – Създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на ключови регистри в държавната администрация.

Проектът, който се реализира по Договор № 14-32-15/15.08.2014 г. с ОПАК за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, ще приключи до средата на м. август 2015 г. Стойността на поръчката е 199 348 лв. без ДДС.