НОИ предупреждава за нови образци на заявления

НОИ предупреждава за нови образци на заявления
НОИ предупреждава за нови образци на заявления

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че на интернет страницата на институцията са достъпни две нови заявления, уреждащи възможностите за преизчисляване на отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за инвалидност от държавното обществено осигуряване (обр. УП-22) и за избор от страна на лицата средствата от индивидуалната им партида в универсален пенсионен фонд да бъдат прехвърлени във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване (ДОО) (обр. УП-22.1).

Актуални цени за регистрация на фирма, изцяло онлайн за цяла България!

Новите образци са утвърдени със заповед на управителя на НОИ във връзка с промените в осигурителното законодателство, приети със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн. ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.). Съгласно влязлата в сила от 15 август 2015 г. разпоредба на § 51, ал.1 от преходните и заключителните разпоредби на закона, лицата, родени след 31 декември 1959 г., на които е отпусната пенсия от ДОО с начална дата до 31 декември 2015 г. и с намален индивидуален коефициент, могат да поискат преизчисляването й, ако в срок до 31 декември 2016 г. изберат да прехвърлят средствата от индивидуалните си партиди в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии” на ДОО. В този случай пенсията се преизчислява от първо число на месеца, следващ месеца, през който е направен изборът. Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване след преизчисляването на пенсията ще се превеждат във фонд „Пенсии“ на ДОО.

Регистрация на фирма онлайн в София и в цяла България
Заявлението на лицата за преизчисление на отпуснатата пенсия, заедно със заявлението за избора средствата от индивидуалната им партида в универсален пенсионен фонд да бъдат прехвърлени във фонд „Пенсии” на ДОО, се подават до териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията им. Заявленията се подават лично или от упълномощено лице с нотариално заверено изрично пълномощно.
Новите образци на заявления са публикувани в рубрика „За потребителя“/„Формуляри“/„Формуляри и образци за пенсии“.

Източник: НОИ

Please rate this