Не намаляват заплатата без съгласие на работника

ВЪПРОС: При какви условия работодателят може да намали заплатите и какво следва, ако работниците откажат да подпишат допълнителното споразумение?
Г. С., Бургас

Не намаляват заплатата без съгласие на работника
Източник: https://www.trud.bg/

ОТГОВОР: Работодателят няма право едностранно да намалява заплатите. Ако работниците откажат да подпишат допълнително споразумение, според което трудовото им възнаграждение се намалява, заплатата следва да остане непроменена. За този отказ не може да им бъдат налагани никакви санкции.

Когато поради финансови или други затруднения на предприятието не е възможно да се изплаща пълният размер на уговореното трудово възнаграждение, работодателят дължи на работниците и служителите ежемесечно поне минималната работна заплата. При добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително заедно със законната лихва.

Нито работодателят, нито работникът или служителят могат да променят едностранно съдържанието на трудовото правоотношение освен в случаите и по реда, установени в закона. Не се смята изменение на трудовото правоотношение, когато работникът или служителят е преместен на друго работно място в същото предприятие, без да се променят определеното място на работа, длъжността и размерът на основната му заплата.

Законът изрично предвижда възможността работодателят едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя. Във всички останали случаи трудовото правоотношение може да се изменя с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време.

Справка: Чл. 118, чл. 119 и чл. 245 от Кодекса на труда.

Източник: https://www.trud.bg/

Please rate this