Намаляване на работната заплата под осигурителния доход

Въпрос: Служителка работи по трудов договор като консултант продавач. Възнаграждението, което й се изплаща по трудов договор

, съвпада с минималния осигурителен доход за дейността – например – 460 лв. Поради затруднения работодателят се е договорил с нея да й изплаща минимална работна заплата – 310 лв., но осигурителният доход се запазва на прага – т.е. ще бъде по-висок от заплата, която реално ще бъде намалена. Как документално да се оформи тази промяна? Трябва ли изменение на трудовия договор и служителката трябва ли да изрази писмено съгласие? Работодателят как да постъпи, за да не е в нарушение на закона?

Намаляване на работната заплата под осигурителния доход
Намаляване на работната заплата под осигурителния доход

Отговор: Размерът на работната заплата е едно от най-важните условия по трудовия договор. Той може да се промени само при наличие на изрично писмено съгласие между страните – с допълнително споразумение към трудовия договор.
Проблемът в казуса се поражда от разминаването между определения със Закона за бюджета на ДОО минимален месечен размер на осигурителния доход за съответната професия и икономическа дейност и предвижданата нова работна заплата. Минималният месечен размер на осигурителния доход е задължителен и осигуряването не може да се извършва върху по-малка сума от този размер. От друга страна осигуряването се извършва само върху доход от трудова дейност. Следователно след като осигуряването не може да се прави върху по-малък доход от минимално, значи и работната заплата не може да бъде по-ниска от този минимален доход.
В конкретната ситуация са възможни следните законосъобразни решения.
1. Ако страните не приемат допълнително споразумение за изменение на условията по трудовия договор, работната заплата не се променя. Работодателят може да продължи да изплаща на работника месечно възнаграждение 310 лв., а разликата до 460 лв. остава дължима.
2. Страните могат да приемат допълнително споразумение за преминаване към непълно работно време. При това минималният месечен осигурителен доход ще се намали пропорционално на договореното работно време до размер не по-малък от договорената нова работна заплата. За такова допълнително споразумение задължително се уведомява ТП на НАП.
3. При намален обем на работата работодателят има право да приложи чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ и да прекрати с предизвестие трудовият договор, като се съобрази с предварителните закрили по чл. 333 от КТ.

Източник: https://ekspertis.bg/

Please rate this