Намалява се административната тежест при осчетоводяването

Rate this post

Най-много промени ще има при малките предприятия и при тези от добивната промишленост

Намалява се административната тежест при осчетоводяването
Намалява се административната тежест при осчетоводяването

Правителството одобри проект на нов Закон за счетоводството и предлага на Народното събрание да го разгледа и приеме. Проектът е изготвен във връзка с въвеждане на европейски директиви в националното счетоводно законодателство.

Новият Закон за счетоводството цели намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и създаване на ясни правила и процедури по отношение на счетоводната отчетност на предприятията, уточниха от пресслужбата на Министерски съвет. Чрез него за първи път в националното счетоводно законодателство се предлагат разпоредби, свързани с освобождаване от задължение за превод на български език на всички счетоводни документи, които постъпват в предприятието на чужд език.


Въвежда се и забрана за съставяне и отчитане на счетоводни документи за сделки, които изкривяват и изопачават действителното финансово и имуществено състояние на предприятието, както и осчетоводяването на фиктивни и привидни сделки, които прикриват други сделки, включително подкупването на длъжностни лица. Тези разпоредбите са изготвени във връзка с изискванията за ефективна борба с водене на фалшиво счетоводство, съгласно Конвенцията за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, по която Република България е страна.

С предложения проект за първи път ще бъдат регламентирани категориите предприятия и групи. Приложимата счетоводна база, съдържанието на финансовите отчети, както и задължението за независим финансов одит ще се определят на база на големината на предприятието – неговите налични дълготрайни активи, приходи от продажби и персонал, а не от правната му форма, както е възприето в сега действащия закон.

Малките предприятия и тези от добивната промишленост са във фокуса на новата счетоводна директива и техните отчети ще претърпят най-много промени. Спрямо действащите в момента счетоводни нормативни актове в страната ни, промените за малките предприятия се свеждат до намаляване на информацията, която се оповестява в приложенията към годишните финансови отчети и освобождаване от задължителен одит от регистрирани одитори на голяма част от тях.

За първи път в новия Закон за счетоводството се въвеждат изисквания предприятията, които извършват добив на нефт, газ, минерални ресурси и дървесина да разкриват информация за проектите, по които работят, за парите, които плащат на държавните и общинските институции. А за плащания над €100 хил. те ще трябва да предоставят доста детайлна разбивка – плащания за лицензи, бонуси, роялти, данъци и др. подобни. Допълнителната информация ще се изисква само за големи дружества, като същата информацията може да се представя само на консолидирана основа. Тази информация, наречена „Доклад за плащанията към правителствата“, ще се публикува заедно с годишните финансови отчети.

Източник: https://www.economy.bg/