Надзорният съвет на НОИ утвърди промени в подзаконови нормативни актове

Надзорният съвет на НОИ утвърди промени в подзаконови нормативни актове

На свое заседание, проведено на 15 февруари 2017 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекти на Постановления на Министерски съвет за изменение и допълнение на осем наредби по прилагането на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Надзорният съвет на НОИ утвърди промени в подзаконови нормативни актове
Надзорният съвет на НОИ утвърди промени в подзаконови нормативни актове

С промените се цели привеждане в съответствие на текстове от подзаконовите актове с влезлите в сила от 1 януари 2017 г. изменения и допълнения на кодекса, както и намаляване на административната тежест.

Актуални цени за регистрация на фирма, изцяло онлайн за цяла България!

Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

В Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж във връзка с отпускането на пенсиите и добавките към тях се конкретизират формите на подаване на заявления и документи по електронен път, като се уточнява, че това може да става с квалифициран електронен подпис или чрез въвеждането на предварително издаден от НОИ персонален идентификационен код (ПИК).

Регистрация на фирма онлайн в София и в цяла България

Във връзка с нарастването на процента, който в пенсионната формула определя тежестта на всяка година осигурителен стаж при изчисляването на размера на пенсиите, свързани с трудова дейност (определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.), в наредбата се дефинират пропорционалните части от процента, приложими за месеците осигурителен стаж. Създадена е и нова разпоредба, в която се посочват стойностите на коефициентите, използвани при определяне размера на пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, за които КСО предвижда нарастване от първо число на всяка календарна година.

Регистрация на фирма в Пловдив

В областта на изплащането на пенсиите се облекчава процедурата за удостоверяване статута на учащ за лицата, получаващи наследствена пенсия. За учащите в България се предвижда възможност да не представят в НОИ документ от съответното училище, тъй като след сключено споразумение с Министерството на образованието и науката, осигурителният институт може директно да извършва справки в регистрите, водени от министерството. За учащите във учебни заведения в рамките на Европейския съюз и още няколко европейски държави отпада изискването за легализация на документите, удостоверяващи факта и срока на обучението.

Регистрация на фирма във Варна

Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица

С промяна в Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица за лицата с прекратено осигуряване след края на 2016 г. срокът за изплащане на обезщетението за безработици се определя единствено от осигурителния им принос след 2001 г. По този начин отпада необходимостта лицата да представят документи, удостоверяващи осигурителен стаж, а за преценка на правото и определяне размера на обезщетението се използват данните от информационната система на НОИ.

Регистрация на фирма в Бургас

С наредбата се дава възможност от 1 юли 2017 г. заявленията за отпускане на обезщетение за безработица да се подават по електронен път, за което е необходимо лицата да имат електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК). Също така в заявлението лицата могат да посочат и начина, по който желаят НОИ да комуникира с тях във връзка с уведомяване за нередности и връчване на разпореждания – на гише в офисите на НОИ, по пощата или по електронен път.

Надзорният съвет на НОИ утвърди промени в подзаконови нормативни актове

С Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО

Регистрация на фирма в Перник

се въвежда нов образец Приложение № 2а за изплащане на обезщетение за бременност и раждане в размер 50 на сто за майките, които са се върнали на работа в периода между 135-я и 410 ден и не ползват отпуск за бременност и раждане.
Във връзка с измененията и допълненията в Кодекса на труда по отношение на отпуските за майчинството и съответните обезщетения в КСО, са променени всички останали образци за изплащане на парични обезщетения. Новите образци влизат в сила от 1 юни 2017 г.
Предстои проектите за изменение и допълнение на наредбите да бъдат обсъдени в Националния съвет за тристранно сътрудничество и внесени за приемане от Министерския съвет.

Регистрация на фирма в Русе

Източник: НОИ

Please rate this