Месечен обзор на Българската икономика

Rate this post

В текущия месечен обзор на българската икономика са използвани статистически данни, публикувани до 13 февруари 2015 г.

Министерство на финансите
Министерство на финансите

Според експресните оценки на НСИ, икономически- ят растеж в страната през четвъртото тримесечие на 2014 г. достигна 1.2% спрямо съответния период на предходната година. Растежът бе движен от вът- решното търсене, като крайното потребление се по- виши с 1.2%, а брутообразуването на основен капи- тал – с 3.1%. Силното вътрешно търсене доведе до нарастване на вноса с 6.9%, докато износът се уве- личи с 4.5%.

Краткосрочната бизнес статистика отчете положително развитие в края на 2014 г., като оборотът на промишлените предприятия и продажбите на дреб- но ускориха нарастването си, а растежите на про- дукцията в индустрията и строителството се завърнаха на положителна територия. Бизнес климатът през януари също се подобри вследствие на по- благоприятните оценки както за настоящото състоя- ние, така и за бъдещата конюнктура. Последното наблюдение на потребителите пък отчете значител- но подобрение на показателя за доверието на пот- ребителите в сравнение с предходното допитване.

Целият анализ свалете от тук:  МЕСЕЧЕН ОБЗОР НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Източник: Министерството на финансите