Международни счетоводни стандарти

Rate this post

Това е версия на Международните счетоводни стандарти, публикувана в официалния вестник на Европейския съюз на 29 ноември 2008 г.,

приети с РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 НА КОМИСИЯТА от 3 ноември 2008 година за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета

МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

МСС 1 Представяне на финансови отчети

МСС 2 Материални запаси

МСС 7 Отчети за паричните потоци

МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки

МСС 10 Събития след датата на баланса

МСС 11 Договори за строителство

МСС 12 Данъци върху дохода

МСС 16 Имоти, машини и съоръжения

МСС 17 Лизинг

МСС 18 Приходи

МСС 19 Доходи на наети лица

МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ

МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове

МСС 23 Разходи по заеми

МСС 24 Оповестяване на свързани лица

МСС 26 Счетоводство и отчитане на планове за пенсионно осигуряване

МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети

МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия

МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики

МСС 31 Дялове в съвместни предприятия

МСС 32 Финансови инструменти представяне

МСС 33 Нетна печалба на акция

МСС 34 Междинно финансово отчитане

МСС 36 Обезценка на активи

МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи

МСС 38 Нематериални активи

МСС 39 Финансови инструменти признаване и оценяване

МСС 40 Инвестиционни имоти

МСС 41 Земеделие