Личният фалит ни пази при дългове над 5000 лева

Депутати от АБВ внесоха законопроект за защита на физически лица при свръхзадълженост

Личният фалит ни пази при дългове над 5000 лева
Личният фалит ни пази при дългове над 5000 лева

Депутати от АБВ внесоха проект на закон за т.нар. “личен фалит”. Името на проекта е “Закон за защита при свръхзадълженост на физически лица”. Защита при свръхзадълженост по този закон може да получи физическо лице със задължения в размер 5000.00 лв., гласят текстовете.

Длъжникът е свръхзадължен, когато неговото имущество и разумно очакваните доходи не са достатъчни, за да покрият паричните му задължения. Несъответствието трябва да бъде значително и очевидно.

Несъответствието е значително и очевидно, когато е налице превишаване на задълженията над стойността на имуществото и очакваните доходи с повече от 1/3, пише в текста.
В производството по защита от свръхзадълженост от длъжника не се събират държавни такси. Длъжникът има право на безплатна правна помощ.
Длъжниците по закона ще бъдат вписвани в публичен особен регистър към Агенцията по вписвания, предлагат още депутатите.
На длъжника се прави особена сметка в банка, в която се събира сумата, с която да се покриват задълженията му към кредиторите. Той няма право да се разпорежда с парите в сметката до изтичане на 3 години от обявяване на решението за поставяне под защита при свръхзадълженост.
Кредиторите на длъжника се удовлетворяват от особената сметка по реда, предвиден в Закона за задълженията и договорите.
След изтичане на тригодишния срок от обявяване на решението средствата по сметката, които не са запорирани, остават на разположение на длъжника.
След изтичането на три години от обявяване на решението за защита в особения регистър всички имуществени задължения на длъжника, възникнали преди обявяване на решението, се погасяват.
Длъжник, който е получил закрила, няма право за срок от десет години от обявяване на решението да участва в учредяване на търговски дружества, нито да участва в управителни органи на дружества, кооперации или организации с нестопанска цел.
След изтичане на 10 години от обявяване на решението за поставяне под защита длъжникът и всички обявени съдебни актове и документи за него се заличават от особения регистър.
Повторно поставяне под защита може да се иска след изтичане на десет години от обявяване на предходното решение за защита.
Източник: https://www.economic.bg/

Please rate this