Командировки в страната и в чужбина

Командировката е едностранна промяна на мястото на работа на работника и служителя, без да се променя характерът на работа.

Работодателят изпраща лицата за извършване на конкретна служебна работа в друго населено място или в чужбина.

Командировки в страната и в чужбина
Командировки в страната и в чужбина

Работодателят преценя необходимостта от командироване. Той определя кой работник или служител да бъде командирован, къде и за какъв период да се проведе. По време на командировката работниците или служителите изпълняват обичайните си трудови задължения, но извън мястото на постоянната им работа

За времето на командировка на лицата се полага освен брутното им трудово възнаграждение и на пътни, дневни и квартирни пари. Тези допълнителни пари са за да се компенсират неудобствата, които работниците и служителите понасят като изпълняват поставените им задачи извън мястото на работата или местоживеенето.

Ред за командироване

Работодателят преценява и планира командировките, но има и задължение да организира и документира тяхното провеждане и отчитане.

Командироването на работници или служители в страната и в чужбина се извършва единствено и само с писмена заповед. При особени обстоятелства, налагащи незабавно заминаване, командироването може да се извърши и чрез устно нареждане на командироващия, но в 3-дневен срок той е длъжен да издаде писмена заповед. Изготвянето й не е задължително и за някой държавни служители – прокурори, следователи, министри, областни управители и т.н., за които се прилагат специфични разпоредби.

Съгласуване. В някой случаи се налага работодателят да иска съгласието на работника или служителя за извършването на командировка. Това е, когато изпълнението на задачата ще продължи повече от 30 дни, както и ако командированото лице е бременна жена, работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро и майка на дете до 3-годишна възраст.

Продължителността на командировката се определя в календарни дни, като се включват дните за изпълнение на поставената задача, дните на отпътуване и завръщане, както и на всички почивни и празнични дни през този период.

Не се считат за командировани лицата, които извършват постоянната си работа през време на пътуване, пътуват като пласьори на стоки или изпълняват служебни задачи в границите на населените места, където е мястото на работата им.

Допустимо е едно предприятие до командирова служител на друго предприятие, като поема всички разходи за командировката. В този случай е необходимо писменото съгласие и на трите страни.

Командированите лица трябва след завръщането си от командировката в страната в 3-дневен, а за чужбина в 10 дневен срок,  да изготвят отчет за извършената работа.

Съдържание на Заповед за командировка

Заповедта за командировка трябва да съдържа задължително: името на командироващата организация; основание за издаване на заповедта; име, месторабота и длъжност на командированото лице; начална дата и продължителност на командировката в календарни дни; държава и населено място, където се командирова лицето; пътни, дневни и квартирни пари; паспортни, визови и други такси – ако е необходимо; задача на командированото лице; вид на използваните транспортни средства и маршрут; ръководител и лице, издаващо заповедта; име на предприятието, за чиято сметка са разходите за командировката.

Пътни пари

При командировки в страната се заплащат пътни пари за отиване до мястото на изпълнение на задачата и обратно, като се включва и разходи за ползване на обществен транспорт в рамките на населеното място, където е командировано лицето. Командироващата страна определя вида на използвания транспорт, като в заповедта за командировка се посочва превозното средство. Допуска се и командированото лице да използва лично МПС, в този случай му се изплащат пътни пари, равни на равностойността на изразходваното гориво по най-икономичния режим, определен от производителя на това МПС.

При командировки в чужбина пътните разходи са в размер на действително извършените разходи, съгласно заповедта за командировка по най-краткия или икономически най-изгодния маршрут. При използване на самолет командированите лица имат право на билет икономична класа, освен в изключителни случаи. При пътуване с личен или служебен автомобил пътните разходи са в размер на 50% от стойността на самолетния билет за тази дестинация за покриване на транспортните разходи по най-изгодната тарифа или равностойността на изразходваното гориво по най-икономичния разход, определен от производителя на ползваното МПС. В пътните разходи при командировки в чужбина се включват и съпътстващите такси за платени магистрали и паркинг за автомобила.

Средствата, които лицето изразходва за вътрешен градски транспорт при командировките в чужбина се включват в полагащите се дневни пари. В случаите, когато разходите за трансфер от летището до населеното място на командировката са повече от 30% от дневните пари, тогава тези разходи са за сметка на командироващата страна, която поема разходите.

При командировки в страната или в чужбина, ако командированото лице има право на безплатен транспорт или ползва някакво намаление, не се полагат пътни пари или се признават в намален размер.

Когато едно лице е командировано за повече от 30 календарни дни в страната му се полагат веднъж през месечно през някой от почивните или празнични дни пътни до мястото на постоянната си работа. За тези дни не му се заплащат дневни пари.

Дневни пари

При командировки в страната, когато командированото лице остава да нощува в мястото на командировката се заплащат дневни пари 20лв. за всеки ден от командировката. Когато лицето изпълнява служебните си задължени през по-голямата част от работното време в друго населено място без нощуване, се изплащат по 10лв. на ден.

При командировки в чужбина дневните пари са определени размери за всяка страна съгласно Приложение №2 от Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ).

Ако приемащата страна поема част от разходите дневните пари се намалят в следното съотношение: за обяд – 35%, за вечеря – 35% и други разходи – 30%.

Данъчно признат разход за командироващата страна са изплатените дневни пари до двукратния размер на за страната и чужбина. За командированите лица това пък са необлагаеми доходи. Всички изплащани дневни пари над тези размери са облагаеми доходи на лицата.

Квартирни пари

При командировки в страна на квартирните пари се признават в пълен размер, съгласно заповедта за командировка. При командировки в чужбина квартирните пари се признават в определени размери за съответните страни, съгласно Приложение №2 на НСКСЧ.

Данъчно признаване

За данъчни цели се признават разходите за пътуване и престой, когато едновременно са извършени следните условия:

  • Пътуването и престоя са извършени във връзка с дейността на данъчно задълженото лице;
  • Разходите са за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице или
  • Разходите за пътуване и престой на физически лица, които са наети от предприятието по извънтрудови правоотношения (граждански договори), управители, членове на управителни и контролни органи на данъчно задълженото лице.

За да бъдат данъчно признати изплатените пътни и квартирни пари трябва да бъдат документално обосновани чрез първичен счетоводен документ (фактура, протокол, бордна карта, разписка или квитанция за платени магистрални и др. такси, пътен лист, пътна книжка).

Източник: https://balans.bg/

Please rate this