Командировки в страната и в чужбина

Изменения в наредбите, уреждащи командировките в страната и чужбина

В “Държавен вестник”, брой 27 от 24.03.2023 г., са обнародвани изменения и допълнения в Наредбата за командировките в страната. Съгласно промените минималният размер на дневната сума при командировка в България се увеличава. Така на командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, ще се заплащат дневни пари в размер на 40 лв. за всеки ден от командировката.

По преценка на командироващия, на друг колективен орган за управление на предприятието или когато това е уговорено в колективен трудов договор или в споразумение със синдикална организация на държавните служители, на командирования ще се заплащат дневни пари в размер до 200 на сто от нормативно определения минимум, т.е. до 80 лв.

Целта на измененията е да се гарантира адекватен размер на дневните пари, който да покрива разходите за храна при командироване на фона на ръста на инфлацията. 

С промените в наредбата се намалява и административната тежест за предприятията. Те ще могат да издават заповедта за командироване електронно.

В същия брой на “Държавен вестник” се изменя и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

В Приложение № 2 – Таблица за валутния размер на дневните и квартирните пари, са определени нови размери на дневните и квартирните пари, които работниците и служителите имат право да получат при командироване в чужбина.

С дневните пари се осигуряват сред­ства за храна, градски транспорт и други разходи. В случаите, когато разходите за транспорт от летището до населеното място на командировката или обратно превишават 30 на сто от размера на дневните пари за деня на съответното пътуване, тези разходи ще са за сметка на ведомството или предприятието и ще се отчитат срещу представен разходооправ­дателен документ.

Командировката е едностранна промяна на мястото на работа на работника и служителя, без да се променя характерът на работа.

Работодателят изпраща лицата за извършване на конкретна служебна работа в друго населено място или в чужбина.

Командировки в страната и в чужбина
Командировки в страната и в чужбина

Работодателят преценя необходимостта от командироване. Той определя кой работник или служител да бъде командирован, къде и за какъв период да се проведе. По време на командировката работниците или служителите изпълняват обичайните си трудови задължения, но извън мястото на постоянната им работа

За времето на командировка на лицата се полага освен брутното им трудово възнаграждение и на пътни, дневни и квартирни пари. Тези допълнителни пари са за да се компенсират неудобствата, които работниците и служителите понасят като изпълняват поставените им задачи извън мястото на работата или местоживеенето.

Ред за командироване

Работодателят преценява и планира командировките, но има и задължение да организира и документира тяхното провеждане и отчитане.

Командироването на работници или служители в страната и в чужбина се извършва единствено и само с писмена заповед. При особени обстоятелства, налагащи незабавно заминаване, командироването може да се извърши и чрез устно нареждане на командироващия, но в 3-дневен срок той е длъжен да издаде писмена заповед. Изготвянето й не е задължително и за някой държавни служители – прокурори, следователи, министри, областни управители и т.н., за които се прилагат специфични разпоредби.

Съгласуване. В някой случаи се налага работодателят да иска съгласието на работника или служителя за извършването на командировка. Това е, когато изпълнението на задачата ще продължи повече от 30 дни, както и ако командированото лице е бременна жена, работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро и майка на дете до 3-годишна възраст.

Продължителността на командировката се определя в календарни дни, като се включват дните за изпълнение на поставената задача, дните на отпътуване и завръщане, както и на всички почивни и празнични дни през този период.

Не се считат за командировани лицата, които извършват постоянната си работа през време на пътуване, пътуват като пласьори на стоки или изпълняват служебни задачи в границите на населените места, където е мястото на работата им.

Допустимо е едно предприятие до командирова служител на друго предприятие, като поема всички разходи за командировката. В този случай е необходимо писменото съгласие и на трите страни.

Командированите лица трябва след завръщането си от командировката в страната в 3-дневен, а за чужбина в 10 дневен срок,  да изготвят отчет за извършената работа.

Съдържание на Заповед за командировка

Заповедта за командировка трябва да съдържа задължително: името на командироващата организация; основание за издаване на заповедта; име, месторабота и длъжност на командированото лице; начална дата и продължителност на командировката в календарни дни; държава и населено място, където се командирова лицето; пътни, дневни и квартирни пари; паспортни, визови и други такси – ако е необходимо; задача на командированото лице; вид на използваните транспортни средства и маршрут; ръководител и лице, издаващо заповедта; име на предприятието, за чиято сметка са разходите за командировката.

Пътни пари

При командировки в страната се заплащат пътни пари за отиване до мястото на изпълнение на задачата и обратно, като се включва и разходи за ползване на обществен транспорт в рамките на населеното място, където е командировано лицето. Командироващата страна определя вида на използвания транспорт, като в заповедта за командировка се посочва превозното средство. Допуска се и командированото лице да използва лично МПС, в този случай му се изплащат пътни пари, равни на равностойността на изразходваното гориво по най-икономичния режим, определен от производителя на това МПС.

При командировки в чужбина пътните разходи са в размер на действително извършените разходи, съгласно заповедта за командировка по най-краткия или икономически най-изгодния маршрут. При използване на самолет командированите лица имат право на билет икономична класа, освен в изключителни случаи. При пътуване с личен или служебен автомобил пътните разходи са в размер на 50% от стойността на самолетния билет за тази дестинация за покриване на транспортните разходи по най-изгодната тарифа или равностойността на изразходваното гориво по най-икономичния разход, определен от производителя на ползваното МПС. В пътните разходи при командировки в чужбина се включват и съпътстващите такси за платени магистрали и паркинг за автомобила.

Средствата, които лицето изразходва за вътрешен градски транспорт при командировките в чужбина се включват в полагащите се дневни пари. В случаите, когато разходите за трансфер от летището до населеното място на командировката са повече от 30% от дневните пари, тогава тези разходи са за сметка на командироващата страна, която поема разходите.

При командировки в страната или в чужбина, ако командированото лице има право на безплатен транспорт или ползва някакво намаление, не се полагат пътни пари или се признават в намален размер.

Когато едно лице е командировано за повече от 30 календарни дни в страната му се полагат веднъж през месечно през някой от почивните или празнични дни пътни до мястото на постоянната си работа. За тези дни не му се заплащат дневни пари.

Дневни пари

При командировки в страната, когато командированото лице остава да нощува в мястото на командировката се заплащат дневни пари 20лв. за всеки ден от командировката. Когато лицето изпълнява служебните си задължени през по-голямата част от работното време в друго населено място без нощуване, се изплащат по 10лв. на ден.

При командировки в чужбина дневните пари са определени размери за всяка страна съгласно Приложение №2 от Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ).

Ако приемащата страна поема част от разходите дневните пари се намалят в следното съотношение: за обяд – 35%, за вечеря – 35% и други разходи – 30%.

Данъчно признат разход за командироващата страна са изплатените дневни пари до двукратния размер на за страната и чужбина. За командированите лица това пък са необлагаеми доходи. Всички изплащани дневни пари над тези размери са облагаеми доходи на лицата.

Квартирни пари

При командировки в страна на квартирните пари се признават в пълен размер, съгласно заповедта за командировка. При командировки в чужбина квартирните пари се признават в определени размери за съответните страни, съгласно Приложение №2 на НСКСЧ.

Данъчно признаване

За данъчни цели се признават разходите за пътуване и престой, когато едновременно са извършени следните условия:

  • Пътуването и престоя са извършени във връзка с дейността на данъчно задълженото лице;
  • Разходите са за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице или
  • Разходите за пътуване и престой на физически лица, които са наети от предприятието по извънтрудови правоотношения (граждански договори), управители, членове на управителни и контролни органи на данъчно задълженото лице.

За да бъдат данъчно признати изплатените пътни и квартирни пари трябва да бъдат документално обосновани чрез първичен счетоводен документ (фактура, протокол, бордна карта, разписка или квитанция за платени магистрални и др. такси, пътен лист, пътна книжка).

Източник: https://balans.bg/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 ОТ 22 МАРТ 2023 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за командировките в страната,
приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г.
(обн., ДВ, бр. 11 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 21 от 1991 г., бр. 2 от 1994 г., бр. 62 от 1995 г., бр. 34 от 1997 г., бр. 40 от 1999 г., бр. 2 от 2008 г. и бр. 2 от 2011 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 6, ал. 1 т. 3 се изменя така:

„3. изпълняват длъжности като снабдители, доставчици, куриери, раздавачи и други, при които характерът на работата е свързан с пътуване между различни населени места.“

§ 2. В чл. 8, ал. 1 се създава изречение второ: „Заповедта може да се създава и като електронен документ съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“

§ 3. В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 8 думите „необходимостта и“ се заличават.

2. Създава се т. 10:

„10. необходимостта от заверка на заповедта с подпис на оправомощено длъжностно лице на мястото на командироването.“

§ 4. В чл. 10 ал. 2 се отменя.

§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „най-икономичния режим на движение“ се заменят с „комбиниран режим на движение (градско и извънградско)“.

2. В ал. 2 думите „републиканската пътна“ се заменят с „пътната“.

§ 6. Член 14 се отменя.

§ 7. В чл. 18 изречение първо се изменя така:

„На командированите за повече от 1 месец се разрешава не по-малко от един път месечно през някой от почивните и празничните дни да се завръщат по тяхно искане в мястото на постоянната си работа, като им се заплащат пътните разноски.“

§ 8. В чл. 19, ал. 1 числото „20“ се заменя с „40“.

§ 9. В чл. 21 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) По преценка на командироващия, на друг колективен орган за управление на предприятието или когато това е уговорено в колективен трудов договор или в споразумение със синдикална организация на държавните служители, на командирования се заплащат дневни пари в размер до 200 на сто от размера по чл. 19, ал. 1.“

2. Алинея 2 се отменя.

§ 10. В чл. 23 думите „или когато тя се изпълнява в мястото, където фактически живее командированият или неговото семейство“ се заличават.

§ 11. Член 27 се изменя така:

„Чл. 27. Не се заплащат квартирни пари, когато е ползвана безплатна нощувка в мястото на командировката.“

§ 12. Член 28 се отменя.

§ 13. Член 30 се изменя така:

„Чл. 30. Бюджетните организации изплащат командировъчни пари в размерите, определени съгласно наредбата, и в рамките на утвърдените им за тази цел средства с бюджетите и разчетите за сметките за средства от Европейския съюз за съответната година.“

§ 14. В чл. 32 т. 3 се изменя така:

„3. сметка за дължимите пътни, дневни и квартирни пари или авансов отчет, когато преди заминаването е получен служебен аванс, към която се прилагат документи за извършени разходи:

а) документ за платените пари за нощуване; размерът на квартирните пари задължително се утвърждава от командироващия; утвърденият размер може да бъде по-голям от първоначално определения със заповедта за командировката;

б) билет или друг документ, удостоверяващ извършените пътни разходи; билетът или протоколът за самолетен билет, и/или бордната карта се представят, когато пътуването е извършено със самолет.“

§ 15. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 2 думите „чл. 215“ се заменят с „чл. 215, ал. 1“.

2. Параграф 4 се изменя така:

„§ 4. Министърът на труда и социалната политика и министърът на финансите дават указания по прилагането на наредбата съобразно своята компетентност.“

3. Създава се § 6:

„§ 6. Контролът по прилагането на наредбата се осъществява по компетентност от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Националната агенция за приходите и Агенцията за държавна финансова инспекция.“

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 ОТ 22 МАРТ 2023 Г.

за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина,
приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19, 105 и 106 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г., бр. 2 от 2017 г., бр. 18 от 2020 г., бр. 11 и 97 от 2021 г. и бр. 36, 60, 70 и 82 от 2022 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 3 ал. 1 се изменя така:

„(1) Средствата за командировки и специализации в чужбина за ведомствата, чиито ръководители са разпоредители с бюджет, се определят при утвърждаване на бюджетите им за съответната година.“

§ 2. В чл. 5, ал. 2, т. 11 думите „или предприятието“ се заличават.

§ 3. В чл. 16 ал. 4 се отменя.

§ 4. В чл. 17 ал. 2 се изменя така:

„(2) Ръководителите на ведомства и предприятия в случай на необходимост могат да изплащат квартирни пари по фактически размери.“

§ 5. В чл. 18 ал. 1 и 2 се изменят така:

„(1) С дневните пари се осигуряват средства за храна, градски транспорт и други разходи. В случаите, когато разходите за транспорт от летището до населеното място на командировката или обратно превишават 30 на сто от размера на дневните пари за деня на съответното пътуване, тези разходи са за сметка на ведомството или предприятието и се отчитат срещу представен разходооправдателен документ.

(2) Средствата за междуградски транспорт се определят заедно с маршрута и превозното средство в заповедта за командировка.“

§ 6. В чл. 37 ал. 5 се отменя.

§ 7. В чл. 43, в ал. 1 и 2 думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.

§ 8. В § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби думите „§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството“ се заменят с „§ 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството“.

§ 9. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби думите „чл. 215“ се заменят с „чл. 215, ал. 1“.

§ 10. Параграф 7 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:

„§ 7. Министърът на транспорта и съобщенията дава указания по прилагането на раздел IV.“

§ 11. Приложение № 2 към чл. 15, ал. 1, чл. 17, чл. 22, чл. 23, ал. 1, чл. 29, ал. 2, чл. 37, ал. 2 и 4 и § 5 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:

„Приложение № 2

към чл. 15, ал. 1, чл. 17, чл. 22, чл. 23, ал. 1, чл. 29, ал. 2, чл. 37, ал. 2 и 4 и § 5 от преходните и заключителните разпоредби

Таблица за валутния размер на дневните и квартирните пари

№ по редСтранаПредложение за актуализация
ВалутаДневни париКвартирни пари до
 Европейски съюз   
1.Австрияевро56207
2.Белгияевро56207
3.Германияевро56207
4.Гърцияевро43159
5.Данияевро56207
6.Естонияевро44163
7.Ирландияевро50187
8.Испанияевро47176
9.Италияевро54201
10.Кипъревро53197
11.Латвияевро40148
12.Литваевро54199
13.Люксембургевро56207
14.Малтаевро46169
15.Нидерландияевро56207
16.Полшаевро47174
17.Португалияевро46172
18.Румънияевро46170
19.Словакияевро39144
20.Словенияевро48179
21.Унгарияевро39145
22.Финландияевро56207
23.Францияевро56207
24.Хърватияевро41151
25.Чехияевро47175
26.Швецияевро56207
 Други страниевро56207
 Европа   
1.Албанияевро39144
2.Беларусевро39144
3.Босна и Херцеговинаевро39144
4.Великобританияевро59205
5.Гибралтаревро59221
6.Исландияевро59221
7.Косовоевро39144
8.Лихтенщайневро59221
9.Молдоваевро39144
10.Монакоевро56207
11.Норвегияевро59236
12.Република Северна Македонияевро39144
13.Русияевро39144
14.Сан Мариноевро59221
15.Сърбияевро39144
16.Украйнаевро39144
17.Черна гораевро39144
18.Швейцарияевро87246
Други страниевро50181
 Азия и Близък изток   
1.Азербайджаневро39144
2.Арменияевро39144
3.Афганистаневро39144
4.Бангладешевро39144
5.Виетнамевро39144
6.Грузияевро39144
7.Израелевро55175
8.Индияевро39144
9.Индонезияевро39144
10.Иракевро39144
11.Ираневро39144
12.Йеменевро39144
13.Йорданияевро39144
14.Казахстаневро39144
15.Киргизстаневро39144
16.Китайевро39144
17.КНДРевро39144
18.Кореяевро50196
19.Кувейтевро55196
20.Ливаневро39144
21.Малайзияевро39144
22.Монголияевро39144
23.Обединени арабски емирстваевро50175
24.Пакистаневро39144
25.Саудитска Арабияевро50175
26.Сингапуревро50175
27.Сирияевро39144
28.Таджикистаневро39144
29.Туркменистаневро39144
30.Турцияевро39144
31.Узбекистаневро39144
32.Японияевро59194
Други страниевро42153
 Африка   
1.Алжиревро42125
2.Анголаевро42104
3.Ганаевро37125
4.ДР Конгоевро37125
5.Египетевро37104
6.Етиопияевро37104
7.Зимбабвеевро37125
8.Кенияевро37104
9.Кот д`Ивоаревро37125
10.Либияевро37125
11.Малиевро37104
12.Марокоевро36154
13.Мозамбикевро37115
14.Нигерияевро37115
15.Тунисевро37104
16.ЮАРевро37115
Други страниевро37117
 Северна Америка   
1.Канадаевро58186
2.Мексикоевро53176
3.САЩевро58237
Други страниевро57200
 Централна и Южна Америка
1.Аржентинаевро39144
2.Бразилияевро39144
3.Колумбияевро39144
4.Кубаевро58237
5.Никарагуаевро39144
6.Перуевро39144
7.Чилиевро39144
Други страниевро42157
 Австралия,Нова Зеландия и Океания
1.Австралияевро64239
2.Нова Зеландияевро53197
Други страниевро59218

Източник: https://dv.parliament.bg/

Please rate this