КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Rate this post

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

(Загл. изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г.)

Предмет

Кодекс за социално осигуряване

Чл. 1. (Доп. – ДВ, бр. 1 от 2002 г., изм., бр. 67 от 2003 г.) Този кодекс урежда обществените отношения, свързани със: 1. държавното обществено осигуряване при общо заболяване, трудова злополука, професионална болест, майчинство, безработица, старост и смърт; 2. допълнителното социално осигуряване, което включва: а) допълнителното задължително пенсионно осигуряване при старост и смърт; б) (изм. – ДВ, бр. 56 от 2006 г.) допълнителното доброволно пенсионно осигуряване във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване при старост, инвалидност и смърт или във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми при старост; в) допълнителното доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация. ЧАСТ ПЪРВА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (Загл. изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Обхват на осигуряването Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2 – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Държавното обществено осигуряване предоставя обезщетения, помощи и пенсии при: 1. временна неработоспособност; 2. временна намалена работоспособност; 3. инвалидност; 4. майчинство; 5. (нова – ДВ, бр. 1 от 2002 г.) безработица; 6. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 1 от 2002 г.) старост; 7. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 1 от 2002 г.) смърт. (2) (Нова – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Лицата, които подлежат на държавно обществено осигуряване, се осигуряват във: 1. фонд „Общо заболяване и майчинство“ за общо заболяване и майчинство, което включва осигуряването за временна неработоспособност, временно намалена работоспособност и майчинство; 2. фонд „Пенсии“ за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт; 3. фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за трудова злополука и професионална болест, което включва инвалидност, смърт, временна неработоспособност и временно намалена работоспособност, поради трудова злополука и професионална болест;3 4. фонд „Безработица“ за безработица.

Пълният текст на кодекса: KCO