Как ще се пенсионираме през 2015

Rate this post

Разяснение

Промените от 01.01.2015 г. в Кодекса за социално осигуряване (КСО) – основният нормативен акт, уреждащ пенсионното осигуряване, са направени с § 3 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г. (обн. ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила от 01.01.2015 г.).
Някои от тях се отнасят до условията за пенсиониране, други засягат въпросите за размера на пенсиите или възможностите за едновременно получаване на повече от един вид пенсия.
В този брой ще разгледаме условията за придобиване право на пенсия през 2015 г., както и някои други въпроси, свързани с пенсионирането.

Условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст са уредени с няколко разпоредби.

Как ще се пенсионираме през 2015
Как ще се пенсионираме през 2015

С нова ал. 2 в § 6б от ПЗР на КСО се регламентират само за 2015 г. условията за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст по общия ред на чл. 68 КСО. Така през 2015 г. правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО се придобива при навършване на възраст 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35 години за жените и 38 години за мъжете, а правото на пенсия по чл. 68, ал. 3 КСО – при навършване на възраст 65 години и 8 месеца за жените и мъжете, и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.

С други думи, през 2015 г. не се променя изискващата се възраст за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 КСО и за трета поредна година тя е 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете, но се увеличава с 4 месеца необходимият осигурителен стаж и той става 35 години за жените и 38 години за мъжете. Лицата, които нямат достатъчно осигурителен стаж, за да се пенсионират при посочените условия, могат да ползват права по реда на чл. 68, ал. 3 КСО, запазени както през предходните две години – навършена възраст 65 години и 8 месеца за жените и мъжете, и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.

Нормата на § 4 от ПЗР на КСО, регламентираща възможностите за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст на лицата, работили при неблагоприятните условия на първа и втора категория труд, е с удължен срок на действие до края на 2015 г.

В тази връзка и през тази година лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд, или 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират по реда на § 4, ал. 1 от ПЗР на КСО при навършване на възраст 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете при първа категория труд, или 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете при втора категория труд, и ако имат сбор от превърнатия към трета категория труд осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете. За преценяване правото на пенсия осигурителният стаж от първа категория труд допълва осигурителния стаж от втора категория труд без превръщане.

До 31.12.2015 г. включително, преди навършване на общата пенсионна възраст, може да бъде реализирана възможността за пенсиониране по § 4, ал. 2 от ПЗР на КСО за лицата, които имат 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3 от кодекса, и имат сбор от възрастта и осигурителния стаж 90 и 52-годишна за мъжете и 47-годишна възраст за жените.

До края на 2015 г. действа и ал. 3 на § 4 от ПЗР на КСО, съгласно която, ако трудовият договор на работниците, инженерно-техническите специалисти и ръководните служители до ръководител на участък включително, заети на работа под земята в подземните рудници, в подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти, в тунелното и подземното минно строителство, бъде прекратен при закриване на предприятието, при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата (на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда), могат да се пенсионират не по-рано от навършване на 45-годишна възраст, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3 от кодекса.

Когато лицата, които ползват права по ал. 1 – 3 на § 4 от ПЗР на КСО, поискат да им бъде отпусната пенсия от държавното обществено осигуряване, едновременно със заявлението за пенсиониране, те подават и заявление, с което искат средствата по индивидуалната им партида в професионалния пенсионен фонд да се прехвърлят във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване. Заявлението за прехвърляне се подава чрез териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) до съответното пенсионноосигурително дружество, управляващо пенсионноосигурителния фонд. В 7-дневен срок от отпускане на пенсията съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт изпраща заявлението на пенсионноосигурителното дружество, което превежда средствата във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване в едномесечен срок от получаването му.

Особените възможности за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст на учителите са уредени с § 5 от ПЗР на КСО. И през тази година учителите могат да реализират правото си на ранно пенсиониране по § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО три години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 КСО, ако имат учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. Срочната пенсия за ранно пенсиониране се изплаща от Учителския пенсионен фонд в размер, намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1 от кодекса. Учителите, които са придобили право на пенсия при посочените условия на ал. 1, но се пенсионират по общия ред на чл. 68, ал. 1 и 2 от кодекса, получават по реда на ал. 3 на § 5 от ПЗР на КСО пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии“ към държавното обществено осигуряване и добавка от Учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване право на пенсия по ал. 1 от същия. Лицата, които заемат учителски длъжности, и зачитането на осигурителния стаж за учителски по смисъла на КСО, се определят с чл. 19 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС).

Няма изменения за 2015 г. в детайлно разписания с чл. 69 КСО специален ред за пенсиониране на военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и от държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, следователите младши следователите, държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност“ и служителите на длъжност „водолаз“ в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи или изпълняващи някои от дейностите по неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения и операции по издирване и спасяване, и химическа, биологическа и радиационна защита и др.

Без промяна са и специфичните условия, визирани с чл. 69а КСО, за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от балерини, балетисти и танцьори с осигурителен стаж в културни организации.

Със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г. е отменена ал. 2 на чл. 94 КСО, с която се уреждаше необходимостта от прекратяване на осигуряването във връзка с определяне началната дата на отпускане на пенсии за осигурителен стаж и възраст за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1-4 и 6 и чл. 4а от кодекса. С отмяната на тази разпоредба общото правило на чл. 94, ал. 1 КСО се въвежда при определяне началната дата на отпускане на всички видове пенсии, с изключение на пенсиите за осигурителен стаж и възраст на лицата по чл. 69 КСО, за които правото се придобива при освобождаване от служба и при прекратяване на правоотношението, както и на лицата по чл. 69а КСО, за които прекратяването на трудовото правоотношение е поставено като условие за придобиване право на пенсия.

Във връзка с отмяната на чл. 94, ал. 2 КСО пенсиите за осигурителен стаж и възраст се отпускат от датата на придобиване на правото, или от датата на заявлението за пенсиониране до съответното териториално поделение на НОИ, в зависимост от това, дали е спазен 6-месечният срок за подаването му.

Законодателят не е предвидил преходна разпоредба по отношение на лицата, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст до 31.12.2014 г., и осигуряването им е прекратено преди 01.01.2015 г. Поради това правилото на чл. 94, ал. 1 КСО се прилага и по отношение на тях, т.е. пенсията се отпуска от датата на придобиване на правото, ако заявлението за пенсиониране е подадено до съответното териториално поделение на НОИ в 6-месечен срок от правопораждащата дата, или от датата на заявлението – ако този срок е пропуснат.

По заявленията за пенсиониране, подадени до 31.12.2014 г. включително, се прилага действащата до тази дата норма на чл. 94, ал. 2 КСО.

Как се отразяват отмяната на ал. 2 на чл. 94 КСО и новата ал. 2 в § 6б от ПЗР на КСО върху реда за отпускане на лични пенсии на учителите?

В § 5 от ПЗР на КСО не е заложено изискването за прекратяване на осигуряването като основание за отпускане на тези пенсии, но такова е поставено с ал. 5 на чл. 19 НПОС. От 1 януари 2015 г. право на пенсия по § 5, ал. 1 и 4 от ПЗР на КСО имат лицата, които към датата на изпълнение на условията за пенсиониране по тези разпоредби заемат длъжности по чл. 19, ал. 1, 2 и 4 НПОС. Това означава, че трябва да са изпълнили изискуемите условия за осигурителен стаж и възраст преди уволнението им от учителски длъжности по чл. 19, ал. 1, 2 и 4 НПОС, но не е задължително освобождаването им от учителска длъжност да е към момента на упражняване правото на пенсия. В тази връзка предстои промяна в чл. 19, ал. 5 НПОС, като до изменението на разпоредбата, на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за нормативните актове, същата не се прилага поради противоречието й с КСО.

Като се има предвид, че със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г. не са направени промени в чл. 68 КСО, пресмятането на „три години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО“ се извършва, като след 31.12.2015 г. възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО се увеличава с по 4 месеца от първия ден на всяка следваща календарна година до достигане на максималната възраст 63 години за жените и 65 години за мъжете, което би изглеждало така:

За година Жени Мъже
възраст родени възраст родени
2015 60 години
и 8 месеца
от 01.05.1954 г.
до 30.04.1955 г.
63 години
и 8 месеца
от 01.05.1951 г.
до 30.04.1952 г.
2016 61 години от 01.05.1955 г.
до 31.12.1955 г.
64 години от 01.05.1952 г.
до 31.12.1952 г.
2017 61 години
и 4 месеца
от 01.01.1956 г.
до 31.08.1956 г.
64 години
и 4 месеца
от 01.01.1953 г.
до 31.08.1953 г.
2018 61 години
и 8 месеца
от 01.09.1956 г.
до 30.04.1957 г.
64 години
и 8 месеца
от 01.09.1953 г.
до 30.04.1954 г.
2019 62 години от 01.05.1957 г.
до 31.12.1957 г.
65 години от 01.05.1954 г.
до 31.12.1954 г.
2020 62 години
и 4 месеца
от 01.01.1958 г.
до 31.08.1958 г.
65 години през 1955 г.
2021 62 години
и 8 месеца
от 01.09.1958 г.
до 30.04.1959 г.
65 години през 1956 г.
2022 63 години от 01.05.1959 г. 65 години през 1957 г.

Следва да се има предвид, че изчисленията са направени на база на сега действащото законодателство. С разпоредбата на § 6б, ал. 2 от ПЗР на КСО „се замразява“ нарастването на възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО само през 2015 г. и във времето на действие на преходната разпоредба ще се търсят адекватни законодателни решения, съобразени с продължителността на живота, състоянието на трудовия пазар, както и със здравословното състояние на българските граждани. В този смисъл не може да се гарантира, че през следващите години посочените в таблицата параметри ще бъдат запазени.

ПРИМЕР:
Нека се опитаме, като си помогнем с данните от таблицата, да преценим дали учителка, родена на 25.09.1956 г., която има изискващия се учителски осигурителен стаж, може през 2015 г. да ползва ранно пенсиониране по § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО.
Съобразно данните в таблицата нейната възраст по чл. 68, ал. 1 КСО е 61 години и 8 месеца, а три години по-рано от тази възраст – е възрастта от 58 години и 8 месеца, които тя ще навърши на 25.05.2015 г.
Така учителката ще придобие право на ранна учителска пенсия от 25.05.2015 г., ако към тази дата заема учителска длъжност. При подаване на заявление за пенсиониране до съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в 6-месечен срок, т.е. до 25.11.2015 г., пенсията й следва да се отпусне от 25.05.2015 г., независимо че и след тази дата продължава да работи като учителка.

С чл. 9 от Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г. е определен минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 КСО за 2015 г., като от 01.01. до 30.06.2015 г. той е 154,50 лв., а от 01.07. до 31.12.2015 г. – 157,44 лв.

Лицата с определена от органите на медицинската експертиза 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, имат право на пенсия за инвалидност, когато са загубили напълно или частично работоспособността си завинаги или за продължително време. За придобиване право на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване, освен да са загубили работоспособността си, те трябва да иматкачеството на осигурени лица и като такива да имат определена продължителност на осигурителния стаж, придобит до датата на инвалидизирането, а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа – до датата на заявлението за пенсиониране, регламентирана с чл. 74, ал. 1 КСО.

Със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г. е създадена нова ал. 2 в чл. 74 от кодекса, която поставя изрично изискване за лицата по т. 2, 3 и 4 от ал. 1 на чл. 74 КСО, една трета от осигурителния стаж да едействителен. Въведеното изискване се основава на текста на чл. 74, ал. 1 КСО, във връзка с дефиницията на понятието „осигурено лице“, дадена в § 1, ал. 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на КСО, съгласно която такова е физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 и чл. 4а, ал. 1, и за което са внесени или дължими осигурителни вноски, като самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4а, ал. 1 КСО се смятат за осигурени лица за времето, през което са внесени дължимите осигурителни вноски. Предвид новосъздадената ал. 2 на чл. 74 КСО, право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване с начална дата от 01.01.2015 г. се придобива за лицата: от 20 до 25-годишна възраст при 1 година осигурителен стаж, от която 1/3 или 4 месеца действителен осигурителен стаж; до 30-годишна възраст – при 3 години осигурителен стаж, от които 1 година действителен; над 30-годишна възраст – при 5 години, от които 1 година и 8 месеца действителен осигурителен стаж.

Изискването за наличие на 1/3 действителен осигурителен стаж не е въведено за лицата, инвалидизирали се до 20-годишна възраст и за слепите по рождение и на ослепелите преди постъпването им на работа, но при всички случаи за придобиване право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване по чл. 74 КСО те трябва да имат качеството на „осигурени лица“ по смисъла на дефиницията, дадена в § 1, ал. 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на КСО.

Инвалидите по рождение и инвалидите с придобита инвалидност до постъпване на работа придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване от 1 януари 2015 г. при 1 година действителен осигурителен стаж, съгласно чл. 74, ал. 3 КСО.

При прилагане разпоредбите на международен договор действителният осигурителен стаж се установява от данните за осигурителни периоди, посочени във формуляр Е 205/формуляр за стаж по съответния двустранен международен договор. Периодите, посочени като приравнени на осигурителни периоди, както и периодите на пребиваване, не представляват действителен осигурителен стаж. Когато от удостоверените осигурителни периоди или от части от тях не може да се установи дали същите представляват действителен осигурителен стаж и без установяване на това обстоятелство лицето не придобива право на пенсия за инвалидност, се прави запитване за уточняването им до съответната чужда компетентна институция.

До този момент правна регламентация на понятието „действителен стаж“ бе дадена само с § 2 от Допълнителните разпоредби на НПОС. Със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г. е създадена т. 12 в § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на КСО, с която дефиницията за действителен стаж е включена като правна норма и в основния нормативен акт. „Действителен стаж“ е действително изслуженото време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило по друго правоотношение и е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, както и времето, през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни вноски.

Осигурените, загубили 50 или над 50 на сто работоспособността си поради трудова злополука или професионална болест, имат право на пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, независимо от продължителността на осигурителния стаж. В този ред за пенсиониране няма промени.

Допълнение в текста на чл. 82, ал. 1 КСО, регламентиращ условията за отпускане и получаване на наследствена пенсия от деца на наследодателя, визира, че лицата, които са се инвалидизирали до 18-, съответно до 26-годишна възраст, могат да получават наследствена пенсия и над тази възраст, но само ако учат (кръгът на лицата, които имат качеството „учащ“, изчерпателно е изброен в чл. 34 НПОС). Наследствената пенсия на инвалидизирали се до 18-, съответно до 26-годишна възраст, се изплаща до завършване на съответния вид и степен на образование. Те не могат да получават наследствена пенсия след навършване на 18-, съответно до 26-годишна възраст, ако не са учащи. Със създадения § 22с в Преходните и заключителните разпоредби на КСО се уреждат отпуснатите с начална дата до 31.12.2014 г. наследствени пенсии по чл. 82, ал. 1 от кодекса на лица, които са се инвалидизирали до 18-, съответно до 26-годишна възраст. Те се плащат до определените им срокове (обикновено това е определеният им с експертно решение на териториалната експертна лекарска комисия срок на инвалидността). След изтичане на тези срокове, ако пенсиите не са определени пожизнено, следва да се прекратяват на основание чл. 96, ал. 1, т. 4 КСО.

В условията за отпускане и получаване на наследствена пенсия на останалите правоимащи лица (съпруг/съпруга и родители) няма промени. Преценката на правото на наследствена пенсия на преживелите съпрузи за 5 години по-рано от възрастта им по чл. 68 КСО се извършва, като възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО през 2015 г. се запазва и от 2016 г. нараства с по 4 месеца на година (както е посочено в таблицата на стр. 71).

Създадени са някои текстове, свързани с ежегодното осъвременяване от 1 юли на пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година. Урежда се, че ако осъвременителният процент (равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година) е отрицателно число, пенсиите не следва да се осъвременяват (чл. 101, ал. 2 КСО). Дефинирано е понятието „индекс на потребителските цени“, използвано в чл. 100 КСО. Това е индексът, който е приложен при съставяне на държавния бюджет и бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година (§ 1, ал. 1 и § 4 от Допълнителните разпоредби на КСО).

Изменения в чл. 101 КСО, които са в сила от 01.01.2015 г., визират, че социалните пенсии за инвалидност не може да се получават едновременно с друг вид пенсия. За отпуснатите и изплащани до тази дата социални пенсии за инвалидност е създаден § 22т в ПЗР на КСО, съгласно който социалните пенсии за инвалидност, отпуснати с начална дата до 31.12.2014 г. и изплащани на основание заличеното изречение второ на чл. 101, ал. 3а, продължават да се получават в определения им към тази дата размер до изтичане на срока, за който са отпуснати.

Макар и индиректно, но свързано с пенсионирането, е изменението на чл. 5, ал. 7 КСО. Осигурителят е длъжен даиздава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход не само по искане на осигуреното лице или на негов представител, но и/или по искане на длъжностните лица, на които е възложено ръководството по изплащането на обезщетенията и помощите (чл. 40, ал. 3 КСО), на осигуряването за безработица (чл. 54ж, ал. 1 КСО) и на пенсионното осигуряване (чл. 98, ал. 1 КСО), или други длъжностни лица, определени от ръководителя на териториалното поделение на НОИ, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с посочените документи. Нормативно определеният за това срок е 14-дневен, считано от подаването на искането. Отпада задължението на осигурителите да издават документи за осигурителен стаж и доход в срок до 30 дни от прекратяване на трудови или служебни правоотношения на работниците и служителите.

Ваня НИКОВА, главен експерт по осигуряването в ЦУ на НОИ

Източник: https://www.trudipravo.bg/