Как може да бъде регистриран дизайн?

Rate this post

Отговаря ли дизайнът на условията за регистрация?

Как може да бъде регистриран дизайн?. Преди да подадете заявка за дизайн, трябва да обмислите три неща. Дизайнът защитава външния вид на даден продукт и по същество е свързан с продукта. Ако няма продукт, няма какво да се защитава.

Всяко промишлено или занаятчийско изделие, включително опаковка, графични символи и шрифтове, попада в определението за продукт. Части от продукти, които могат да се отделят и сглобяват повторно, също могат да бъдат обект на закрила.

Цветовете сами по себе си, отделните словни елементи и звуци са примери за неща, които не отговарят на условията за регистрация, тъй като не представляват част от външния вид на продукта. Те обаче може да отговарят на условията за закрила на марка.

Свържете се с нас за повече иформация и подробности, за оферта, цена и консултация.

Телефон: 0899 85 75 00

Как може да бъде регистриран дизайн?
Как може да бъде регистриран дизайн?

Как може да бъде регистриран дизайн?

По същата причина на тези условия не отговарят живите организми и концепциите, които освен това не са годни и за закрила на марка.

Освен това вашият дизайн трябва да не представлява заплаха за обществения ред и определени нравствени стандарти. Дизайни, изобразяващи или насърчаващи насилие и дискриминация въз основа на пол, расов или етнически произход, религия или вярвания, възраст или сексуална ориентация, ще бъдат отхвърлени.

Нов ли е дизайнът?


Съгласно регламента за дизайните се изисква вашият дизайн, независимо дали е РДО или НДО, да бъде нов и оригинален.

Новост

Един дизайн се смята за нов, ако няма идентичен дизайн, който е разгласен преди него. Ако два дизайна се различават само в несъществени детайли, те се считат за идентични.

Оригиналност

Един дизайн е оригинален, ако общото впечатление, създадено у информирания потребител, се различава от впечатлението, създадено от всеки друг предходен дизайн.

Правилно и точно ли е представен дизайнът?


Целта на графичното представяне е да изобрази всички особености на дизайна, за който подавате заявка. Единствено вие носите отговорност за това особеностите на вашия дизайн да бъдат изобразени възможно най-изчерпателно.

Поради това е важно да подготвите представянето на дизайна си внимателно и изчерпателно. Качеството на представянето е от първостепенно значение за закрилата на дизайна.

На практика, за вписване в регистъра на дизайните на Общността и за публикуване в Бюлетина на дизайните на Общността качеството на графичното представяне трябва да позволява намаляването или увеличаването на дизайна до размер не повече от 8 на 16 см.

Изгледи. Може да подадете до десет изгледа, за да представите дизайна


Може да подадете до десет изгледа, за да представите дизайна — седем защитени и три незащитени. Можете да прикачите различни видове изгледи, напр. общ, надлъжен, сечение, в перспектива или в разглобен вид. Нашата онлайн заявка за дизайн ви дава възможност да прикачвате триизмерни и статични изображения с функцията за плъзгане и пускане. Уверете се, че изгледите, които подавате, са свързани с един и същ дизайн и представят видима част от него.

Ако подавате заявка за съставен продукт, т.е. за продукт, съставен от множество компоненти, които могат да се заместват, позволявайки продуктът да бъде разглобен и сглобен повторно, най-малко един от изгледите трябва да показва съставния продукт в сглобена форма. Същото важи и за комплект от изделия, напр. дъска за шах с фигури или комплект прибори за хранене.

Цветове
Наборът от представяния на дизайна може да бъде или черно-бял, или цветен. Не е разрешено смесването на видове цветове, напр. подаване на три черно-бели изгледа и четири цветни изгледа на един и същ дизайн.

Фон


Дизайнът трябва да бъде представен на неутрален фон. Дизайнът следва да се различава ясно от средата.

Идентификатори
Ако искате да насочите вниманието към определени части от дизайна — независимо дали за да покажете, че предявявате искане само за тази конкретна част, или изрично не предявявате искане за определена част от дизайна, можете да използвате един от следните идентификатори:

 • прекъснати линии за посочване на елементи, за които не се изисква закрила
 • граници за очертаване на особености на дизайна, за които искате закрила
 • оцветяване и замъгляване за изключване на определен брой особености от искането за закрила
 • разделения за посочване, че не се иска закрила за точната дължина на дизайна
 • Изгледите на дизайна не трябва да съдържат обяснителен текст, надписи или допълнителни символи.

Дефиниция за дизайн


Закрилата на дизайните е важно търговско преимущество не само за големи дружества, но и за такива с различна големина.

Изследвания на EUIPO показват, че приходите на служител на малките и средните предприятия (МСП), които притежават дизайни, надвишават със 17 % тези на МСП без собствени права върху интелектуална собственост.

Дизайните са ясно дефинирани в Европейския съюз:

„„Промишлен дизайн“ е видимият външен вид на целия продукт или на част от него, определен, по-специално, от особеностите на линиите, контурите, цветовете, формата, строежа и/или материалите на самия продукт и/или орнаментите му“.

Член 3 от регламента за дизайните

Примери за дизайни
Почти всяко промишлено или занаятчийско изделие може да отговаря на изискванията за закрила на дизайн (с изключение на компютърни програми)

Малко теория


Интелектуална собственост


Концепцията за интелектуалната собственост (ИС) е ясна и се прилага от дълго време. Навсякъде, където отидем, ние сме заобиколени от интелектуална собственост.

Мислите и идеите сами по себе си не попадат в обхвата на това понятие; интелектуалната собственост определя и защитава иновациите и творенията, създадени от човека

Марките са знак за произход за потребителите
Дизайните определят външния вид на продуктите
Авторските права са свързани с авторски творби, като книги, музика, картини, скулптури и филми
Патентите осигуряват закрила на техническите изобретения във всички области на техниката
Интелектуалната собственост е отплата за новаторите и дава възможност на всички да се ползват от техните постижения.

Мрежа на ИС: дизайнерите често пресъздават идеи, за да създадат нещо ново, полезно и уникално. Изтеглете картата — тя ще ви помогне да регистрирате правата си.

Начин за регистриране
Собствеността върху регистриран дизайн ясно указва на вас и на конкурентите ви какъв дизайн е създаден и кога е създаден. Правото може да бъде подновено за срок до 25 години и да стане запазената марка на вашето дружество. Дизайнът е вашата отличителна интелектуална собственост.

Формулярът за заявка трябва да съдържа три основи вида информация

Собственост — всяко лице или дружество може да притежава РДО. Данните се обявяват публично и трябва да се актуализират, за да няма съмнения кой притежава дизайна


Какво може да бъде регистриран дизайн на Общността — дизайнът трябва да е представен ясно


Дизайнът и неговият(ите) продукт(и) — следва да има ясно описание на продукта(ите), за предпочитане с терминологията от международно приетата Класификация на продукти от Локарно. Ако означението на продукта не може да бъде намерено в Класификацията от Локарно, нашият проверител може да поиска да посочите характера и предназначението на обозначения продукт или да промените означението му.


Подайте заявка за регистрация на дизайн в ЕС


Регистрираният дизайн на Общността (РДО) ви дава изключителни права във всички настоящи и бъдещи държави — членки на Европейския съюз чрез една-единствена регистрация, подадена по електронен път. Валидността му е 5 години и може да бъде продължавана до 25 години, като всяко подновяване е за срок от 5 години.

Преди да подадете заявка, можете да направите справка и със съвети и най-добри практики за подаване на заявка за дизайн, за да избегнете грешки при подаването на заявката.

Процедура по регистрация на дизайн в ЕС


Подали сте заявка за дизайн. Какво следва? Необходимо ли е да правите нещо?

След като в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) се получи заявката ви, тя ще бъде проверена от нашите експерти. Ако сте подали заявка за дизайн онлайн, процедурата за регистрация ще бъде опростена. Повечето заявки, подадени онлайн, се регистрират в рамките на няколко дни.

Текстът по-долу се отнася за заявки, подадени директно в EUIPO. Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) извършва повечето проверки на формалностите за международни регистрации с посочване на ЕС, подадени в WIPO.

Формални изисквания при регистация на дизайн


Всички заявления се подлагат на проверка на формалностите. Когато проверителят открие проблем, за него се съобщава на вас или на вашия представител (ако е определен такъв), за да бъде отстранен. Обикновено разполагате с два месеца, за да отговорите на възражението на проверителя (или на писмото с искане за допълнителна информация, както го наричаме).

Ако този срок не е достатъчен, може да поискате удължаване. По принцип EUIPO удовлетворява автоматично първото искане за удължаване. За да получите второ удължаване обаче, ще трябва да представите достатъчна и подходяща обосновка.

Как може да бъде регистриран дизайн?

 • Ето някои примери за възможни проблеми:
 • Решение
 • Представянето, което сте предоставили, не е подходящо за възпроизвеждане, т.е. от него не става ясно за какво се иска закрила.
 • Изгледите, които сте предоставили, не съвпадат.
 • Вие сте дружество без място на стопанска дейност или реално и действащо предприятие в Европейския съюз или лице, чийто постоянен адрес е извън Европейския съюз, и нямате определен представител.
 • Таксите, които сте платили, не покриват всички дизайни, за които сте подали заявка.
 • Не сте посочили продукт или посоченият продукт е неправилен.
 • Ако отговорът ви не разреши проблема, проверителят ще откаже вашата заявка за регистриране на дизайн изцяло или за някои от дизайните в случай на множествена заявка. Проверителят ще издаде решение, което може да бъде обжалвано, ако не сте съгласни с него.

Изключване от обхвата на проверката


Службата няма да проверява по своя инициатива дали дизайнът е нов, нито дали е оригинален. Трети страни може да поискат дизайнът да бъде обявен за недействителен. Процедурата по обявяване на недействителност може да бъде започната срещу дизайн само след като той вече e регистриран, но не и докато процедурата за регистрация е в ход.

Доказателство за регистрация
Ако не бъде открит проблем или ако разрешите всички възникнали проблеми, вашият дизайн ще бъде регистриран. Освен това той ще бъде публикуван в Бюлетина за дизайните на Общността. Ако сте поискали отлагане на публикацията на вашия дизайн, ще бъдат публикувани само номерът на дизайна, датата на заявяване, датите на регистрация и имената на заявителя и на представителя. Представянето на самия дизайн няма да бъде публикувано.

Сертификат за регистрацията на дизайн се издава онлайн

Сертификат за регистрация се издава онлайн след пълното публикуване на регистрирания дизайн на Общността. Можете да изтеглите сертификата в деня след публикуването. Не се издава копие на сертификата за регистрация на хартиен носител. Може обаче да бъдат поискани несертифицирани или сертифицирани копия на регистрацията.

Как да оспорите решение на Службата


Неблагоприятно засегнатите от окончателното решение страни може да подадат жалба. Ако желаете да подадете жалба, може да използвате нашия хартиен формуляр. При нужда може също да направите справка в обяснителните бележки. Това може да сторите и онлайн чрез Раздела за потребители.

Свържете се с нас за консултация на 0899 85 75 00

Източник: https://euipo.europa.eu/