Как да възстановя здравноосигурителните си права?

Rate this post

Може да проверите дали Вашите здравноосигурителни права са прекъснати:

  • чрез електронната услуга на НАП “Здравноосигурителен статус;
  • чрез обаждане на телефон 0700 18 700 Информационен център на Национална агенция за приходите (НАП), на цената на един разговор;
  • на място, в офисите и териториалните дирекции на НАП (ТД на НАП) в страната.
Как да възстановя здравноосигурителните си права?
Как да възстановя здравноосигурителните си права?

Кога губя здравноосигурителни права?

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка (упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация; еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества; регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители; лицата, осигурени по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване и др.) се прекъсват, ако не са внесени повече от три месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който на лицето е оказана медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. Тоест, за да имате право да ползвате безплатна медицинска помощ през февруари 2015 г., ще трябва да сте платили не по-малко от 33 месечни здравноосигурителни вноски от януари 2012 г. до декември 2014 г. (включително).

Как да възстановя здравноосигурителните си права?

Правата се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски, при условие, че сте платили всички здравноосигурителни вноски през последните 36 месеца.

Как да платя здравноосигурителните си вноски?

  • По банков път.

Осигурителните вноски по Закона за здравно осигуряване се внасят по банковата сметка за здравноосигурителни вноски на компетентната ТД на НАП. Вижте банковите сметки и примери за преводно нареждане/ вносна бележка.

  • С пощенски запис.

Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да направите на интернет страницата на НАП чрез електронната услуга на НАП “Здравноосигурителен калкулатор“.

Необходимо е да знаете, че дължимите здравноосигурителни вноски, се внасят в размерите, определени за съответните периоди, за които се дължат.

Пример: Ако не сте внесли здравноосигурителната си вноска за май 2008 г., Вие трябва да я внесете в съответния размер за този месец – 7.20 лв. (6% върху осигурителен доход от 120 лв. за 2008 г.) и съответната лихва към датата на внасяне на вноската.

Вноските за здравно осигуряване за лицата, които се осигуряват за своя сметка, се дължат до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Какво да правя, ако дължимите ми здравноосигурителни вноски са платени, но все още не е отразено в системата, а трябва да постъпя спешно в болнично заведение?

Можете да поискате от офиса на НАП по постоянен адрес да Ви се издаде удостоверение, че сте с непрекъснати здравноосигурителни права, което да послужи пред здравните органи. За да Ви бъде издаден този документ, трябва да представите вносните бележки, с които да докажете направените от Вас вноски за здравно осигуряване. Това удостоверение Ви дава възможност да ползвате безплатна медицинска помощ за съответния период. Удостоверението е със срок 3 месеца, считано от месеца на възстановяване на правата.

ВАЖНО!

Лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО (лица, които не са осигурени на друго основание по същия закон, и внасят здравноосигурителни вноски за своя сметка) следва да имат предвид, че преди да започнат сами да превеждат дължимите здравноосигурителни вноски към НАП, трябва да подадатдекларация образец 7. Повече за декларацията.

Самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО и/или  по чл. 40, ал. 1, т. 2, ал. 5 и чл. 40а, ал. 3 от ЗЗО, които желаят да заявят кои задължения за здравноосигурителни вноски погасяват, следва да подадат заявление по чл. 2а (Приложение 10) от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. Повече за заявлението.

Ако работодателят ми не е внасял здравноосигурителните вноски, аз трябва ли да ги платя, за да не изгубя здравноосигурителни права?

Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето на осигурителни вноски не лишава осигуреното лице от здравноосигурителни права.

Източник: НАП