Кадровата политика на организацията

Rate this post

Същността и насоките на кадровата политика


Кадрова политика на организацията
Кадровата политика на организацията е общата насока на работа с персонал, която отразява набор от принципи, методи, набор от правила и норми в областта на работата с персонала, които трябва да бъдат разбрани и формулирани по определен начин.

Целта на кадровата политика е да осигури оптимален баланс на процесите на актуализиране и поддържане на броя и качеството на персонала в съответствие с нуждите на самата организация, изискванията на действащото законодателство и състоянието на пазара на труда .

Кадрова политика на организацията
Кадрова политика на организацията

Кадровата политика не винаги е ясно обозначена и представена под формата на документ, но независимо от степента на изразяване, тя съществува във всяка организация.

Прочето още за труд и работна заплата и персонала в предприятието

HR политика


Започва с идентифициране на потенциалните възможности в областта на управлението на хора и идентифициране на областите на работа с персонал, които трябва да бъдат засилени за успешното прилагане на организационна стратегия.

Вижте антуалните цени за регистрация на фирма в България!

Формирането и развитието на кадровата политика се влияе от външни и вътрешни фактори.

Факторите на околната среда са тези, които организацията като субект на управление не може да промени, но трябва да вземе предвид, за да определи правилно нуждите от персонал и оптимални източници на покритие за тази нужда. Те включват:

 • ситуацията на пазара на труда (демографски фактори, образователна политика, взаимодействие със синдикатите);
  тенденции в икономическото развитие;

Прочетете също и за възстановяване на ДДС от чужбина, страни от ЕС!

 • научен и технологичен прогрес (естеството и съдържанието на труда, което засяга нуждите от определени специалисти, възможността за преквалификация на персонала);
 • регулаторна среда (т.е. „правилата на играта“, които са установени от държавата; трудово законодателство, защита на труда, законодателство за заетост, социални гаранции и др.).


Фактори на вътрешната среда – това са фактори, които се поддават на контролиращото влияние на организацията. Те включват:

Регистрация на фирма онлайн в София и в цяла България

 • цели на организацията (на тяхна основа се формира кадрова политика);
  стил на управление (твърдо централизиран или предпочитащ принципа на децентрализация – в зависимост от това се изискват различни специалисти);
 • финансови ресурси (способността на организацията да финансира мерки за управление на персонала зависи от това);
 • кадровия потенциал на организацията (свързан с оценка на възможностите на служителите на организацията, с правилното разпределение на отговорностите между тях, което е източник на ефективна и стабилна работа);
 • стил на ръководство (всички те не засягат еднакво прилагането на определена кадрова политика).

Насоките на кадровата политика

Насоките на кадровата политика съвпадат с насоките на работата на персонала в определена организация. С други думи, посоката на кадровата политика на определена организация съответства на функциите на системата за управление на персонала, работеща в тази организация. Като пример ние разглеждаме характеристиките на основните направления на кадровата политика.

Регистрация на фирма в Пловдив

ИнструкцииПринципиХарактеристика
1. Управление на
персонала в организацията
Принципът на равна
необходимост за постигане на индивидуални и организационни
цели (ядро)
Необходимостта да се търсят честни компромиси между администрацията и служителите, а не да се дава предпочитание на интересите на организацията
2. Подбор и разположение на персоналаПринцип:- съгласие;
-професионална компетентност;
-практически постижения;
-индивидуалност.
Съответствие на обхвата на задачите, правомощията и отговорностите на човешките възможности
Ниво на знания, отговарящо на изискванията на длъжността
Необходим опит, лидерски умения (организация на собствената им работа и подчинените)
Външен вид, интелектуални черти, характер, намерения, стил на лидерство
3. Формирането и подготовката на резерва за повишаване на висшите длъжностиПринцип:конкурентоспособност
индивидуално обучение
проверки на бизнеса
съвпадение на работарегулярна оценка на индивидуалните
качества и способности
Конкурентен избор на кандидати
Систематично изместване на постове вертикално и хоризонтално
Ефективен стаж на ръководни длъжности
Степен на съответствие на кандидата за длъжността в момента
Оценка на резултатите от дейности, интервюта, идентифициране на наклонности и др.
4. Оценка и сертифициране на персоналаПринцип:избор на индикатори
за оценкаоценки на квалификациятаоценка на
заданието
Системата от показатели, отчитаща целта на оценките, критериите за оценка, честотата на оценките
Пригодност, определяне на знанията, необходими за извършване на този вид дейност
Оценка на изпълнението
5. Развитие на персоналаПринцип:усъвършенствано обучение
себеизразяване
саморазвитие
Необходимостта от периодичен преглед на длъжностните характеристики за непрекъснато развитие на персонала
Независимост, самоконтрол, влияние върху формирането на методи за изпълнениеВъзможност и възможност за саморазвитие
6. Мотивация и
стимулиране на персонала, възнаграждение.
Принципът на съответствие на заплатите с обема и сложността на извършената работаЕфективна система за заплащане
Принципът на еднакво съчетаване на стимули и санкцииПринцип на мотивацияСпецификата на описанието на задачите, отговорностите и показателите
Мотивационни фактори, влияещи върху повишаването на ефективността на труда

Регистрация на фирма във Варна