счетоводство

Историята на счетоводството

Rate this post

История на възникване и развитие на счетоводството

Емблемата на счетоводителите, призната за международната емблема на счетоводителите, изобразява слънцето, везните, кривата на Бернули и мотото е надписано: “Наука, доверие, независимост”. Слънцето символизира счетоводството на финансовото счетоводство, везните – баланс, а кривата на Бернули – символ, че счетоводството, възникнало веднъж, ще съществува завинаги.

Историята на счетоводството има близо шест хиляди години и датира от 4 век пр.н.е. Появата на счетоводството е свързана с човешките дейности. През първите хилядолетия се развива униграфско счетоводство (просто счетоводство), което възпроизвежда фактите от икономическия живот в мерните единици, в които те са възникнали.

Актуални цени за регистрация на фирма, изцяло онлайн, за цяла България!

Счетоводството има пет етапа:

  • счетоводство на запасите;
  • договорна сметка;
  • парите, действащи като обект на счетоводство;
  • парите като обект на счетоводство, обединени, като се вземат предвид изчисленията;
  • пари и договорна сметка усвояват записи за запаси.

Обикновено счетоводство.

Пет етапа на развитие.

Счетоводството на запасите позволява да се определят само остатъците от материалните ценности. Папирус (Древен Египет), глинени таблетки и парчета (Асирия и Вавилон), въжета (в Перу) са използвани като носители на материалната информация. В древна Индия кръгове са служили като счетоводни регистри, в тях са положени камъни – първични документи.

Постепенно използването на папирус и пергамент доведе до появата на “безплатни листове” от глинени маси и парчета – “карти”, разпространението на хартия – “книги”. В такива регистри се записва цялото имущество, възникват описи, описи и списъци. През II хилядолетие пр.н.е. д.

Регистрация на фирма онлайн в София и в цяла България

В Древен Египет възникват счетоводство на приходите и разходите. На папирус започнаха да се записват всяко действие, а не само остатъци. В края на деня бяха подготвени доклади, отразяващи движението на стойностите от платеца и получатели по ценни позиции.

Всяка страница от доклада се изчислява отделно и след това се показва общата сума на отчета. Документите за приходите и разходите са групирани по стойност. Според оборотите се извежда баланс, който е прикрепен към първоначалния баланс и се определя крайното салдо, което е сравнено с реалната наличност на стойности.

В случай на разминавания бяха посочени причините за тях и виновниците на недостига. По това време счетоводните документи се смятаха за стойност. Те датирани се съхраняваха в сводове, щайги или кошници, които бяха завързани с дантели или каишки и запечатани.

На глинени етикети бе посочено името на отговорния писар, подписано е името на предметите, отразени в документите. На този етап се ражда синтетичното и аналитичното счетоводство. Така на търговците било наредено да водят независими документи, църквите – държавно счетоводство, а превеждането на пари без разписка се считало за невалидно.

Регистрация на фирма в Пловдив

Договорна сметка в счетоводството

С задълбочаване на стоковите отношения се появява изпълнител (сетълмент сметки). Функциите на банките се изпълняваха от църкви и търговски дружества, фондът на които беше формиран от вноските на участниците и беше разделен на основен и оборотен капитал.

За сметка на основния капитал се предоставят лихвоносни заеми, а за сметка на оборотния капитал се възстановяват текущите разходи. Разплащанията бяха ограничени до издаване на заеми и събиране на природни данъци. Във Вавилон клиентските депозити под формата на зърнени храни се съхранявали в складове на заеми, които по нареждания прехвърляли зърнени храни на фискални (данъци).

Регистрация на фирма във Варна

Безналичните плащания се извършвали чрез зърно. Заемът изпълняваше специфична функция поради недостатъчното развитие на стоково-паричните отношения и липсата на единна парична мярка. Кредитните институции заемат от клиенти и изготвят договори за заем. Разплащателните сметки отразяват равностойния трансфер на средства в солидна оценка или установени тарифи, според които годишните приходи и разходи на домакинствата са взети под внимание.

С появата на лична собственост – домашни любимци, земя, бушета жито и др. – математиката направи гигантска крачка напред. Имуществото стана данъчно обложено. Маркирането на имот с йероглифи беше твърде тромаво. Системата с числа е била тирета, линии и точки, прилагани върху глинени таблетки.

Счетоводството и времето

С течение на времето, вместо набор от знаци за всеки обект, започва да се използва един набор от знаци за всички счетоводни обекти. Бяха им дадени числата, наречени едно, две, три, четири, пет и т.н. Това беше първата стъпка към елементарните математически операции.

Регистрация на фирма в Бургас

За операциите беше необходима система за запис. От древни времена гърците използвали десетичната бройна система. По-късно те подобриха и създадоха най-добрата система от числа в древния свят. С течение на времето се появи необходимост от механичен изчислителен инструмент, който се превърна в абакус.

В допълнение към резултата гърците използвали и таблицата за умножение. Постепенно се появи необходимост от въвеждане на стандарт за измерване, така че контрагентите да могат да сравняват стойността на разменените артикули. За да задоволят тези нужди, гърците измислиха система от мерки, тежести и монети.

По това време всички борсови транзакции се извършвали под формата на бартерни транзакции, които имали редица недостатъци. Постепенно се създава система от символи на ценности. Първите такива символи бяха инструменти и оръжия, миди, животински кожи, метални кюлчета или тел, сол, черен пипер (в Русия, кожи). Те бяха използвани като мярка за размяна.

Каква фирма да регистрирам в България?

Счетоводни пари

Сцената е свързана с появата на монети и хартиени пари. Най-ранните монети се появяват през VII век. Преди новата ера. д. от Анадола, територии, разположени между йонските и гръцките градове и Лидия, която не е част от гръцката държава. След 200 години всички гръцки градове (политики) са имали свои монети. Благодарение на широките връзки с други градове в Гърция.

В края на VII век пр.н.е. д. Атина започна да копае монети. Първите хартиени пари се появяват в Китай около 650 г. пр.н.е. е., докато в Европа първите „задължения за плащане“, написани на хартия, влязоха в употреба през XVII век. В същото време се очертава система от проверки и ревизии.

Регистрация на фирма в Русе

Длъжностните лица, които управляваха публичните средства, бяха обект на задължителен контрол и одит след изтичане на мандата им. Те представиха своите доклади в Камарата на „одиторите“ (одитори), чиито пълномощия произтичаха от атинската конституция. „Ревизорите“ и „одиторите“ на древността имаха възможност да изправят служители пред съда за кражба, ако одитът покаже вината си в присвояване.

Съдебните заседатели постановиха присъда по време на процеса. Резултатите от работата на „одиторите“ бяха гравирани върху мрамор и поставени на публично изложение, така че всеки гражданин да бъде информиран за управлението на публичните средства.

Парите като обект на счетоводство се сливат, като се вземат предвид изчисленията

Първите банки се появяват в Гърция през V в. Пр. Н. Е. Началото на съвременното счетоводство е поставено в Лидия. Оживената търговия между полиците накара търговците да прехвърлят пари от една борса към друга (на различна система и курс) при преместване. Това обстоятелство породи банки и банкери. В началото се появиха прости променливи пари.

Регистрация на фирма в Перник

Свободните граждани на Гърция смятаха за недостойно да правят бизнес, така че робските хора станаха банкери. Дейностите на банките включваха депозити, заеми, гаранции и традиционна размяна и размяна на пари. Основните постижения в банковото счетоводство включват безкасовото счетоводство, т.е. превод на клиентски средства по техните сметки.

Тогава Рим завладява Гърция и в същото време банково счетоводство. В древен Рим банковото счетоводство включвало два вида записи – в книгата на банкера с клиентски сметки и в книгата за паричните потоци. Към този момент счетоводството на приходите и загубите вече съществува повече от едно хилядолетие.

Клиентските сметки придобиха други обозначения: не приходи и разходи, а дебитни и кредитни. Дебитът се превежда – „той трябва“, а заемът – „той има“. Самите клиенти и банкери стават длъжници (длъжници) и кредитори (попечители). Тази промяна беше определяща за развитието на счетоводството и „засенчи“ сметките за приходите и разходите.

Цени на счетоводни услуги

Парите и договорната сметка усвояват счетоводството на запасите

Римляните обичали и усъвършенствали счетоводството. Те заемат банки и пари от гърците. Но Рим направи счетоводството правно надеждно. Постепенно акцентът се измести от първичните документи към счетоводните регистри (сметки). Счетоводителите използваха три основни регистри: Adversaria, Codex acceptti et expensi и Codex rationum domesticorum.

Първата книга ежедневно записва факти от икономическия живот. В бъдеще той ще се нарича Мемориал, или Мемориал. Кодовете бяха предназначени за систематично записване. В една от тях касовите и разплащателните сметки бяха отразени в разходомера, а в другата всички материални сметки (зърно, масло, вино, добитък и др.)

Във физически единици. Според сметките на кодовете е изведен баланс. Повечето изследователи са на мнение, че вписванията в регистрите са били двустранни. Енорията е записана отляво, а потокът – отдясно. При регистрирането на дългове са използвани термини като „дебит“ и „кредит“.

Всеки факт от икономическия живот се отразяваше като счетоводен запис: „от – до (до)“. Тези счетоводни записвания обаче показват само паричен поток и сетълмент с длъжници и кредитори. С течение на времето, когато Codex rationum domesticorum започна да се съхранява в паричен метър, той се превърна в главна книга. Парични и договорни сметки усвоиха записи за запасите. Счетоводните услуги се развиват и на по – късен етап.