Губят ли малките предприятия от свободната търговия?

Rate this post

В България 87% от изнасящите фирми за САЩ са МСП

Губят ли малките предприятия от свободната търговия?
Губят ли малките предприятия от свободната търговия?

Една широкоразпространена заблуда около либерализирането на международната търговия е, че местният малък бизнес може само да загуби от свободното движение на стоки и услуги през границите. Това е и едно от основните послания на шумната кампания срещу Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции, по което в момента текат преговори между ЕС и САЩ. Аргументът, който традиционно се използва от противниците на свободната търговия, е, че само големите предприятия търгуват международно, а редица местни малки и средни предприятия ще фалират в лицето на засилена конкуренция от страна на големи чужди компании.

Това, обаче, е поредната порция манипулация на общественото мнение с помощта на откровени неистини и икономически опровержими твърдения.

Всъщност малките и средните предприятия печелят пропорционално повече от премахването на митата и нетарифните бариери пред търговията. Това е така, защото при тях пропорционалният товар от тези тарифни и нетарифни бариери е по-голям – т.е. ако се съотнесе разходът за „прескачане” на тези бариери за една малка фирма спрямо нейния оборот и се сравни с относителния разход спрямо оборота на една голяма фирма, съотношението в общия случай ще бъде значително по-голямо при първата. Големите фирми обикновено могат да заделят много по-лесно нужния ресурс за справяне с тези бариери под формата на персонал и паричен разход за различните такси за разрешителни, процедури, документи и т.н.

И въпреки това малките и средните предприятия участват активно в международната търговия. Неотдавна ЕК публикува свое мащабно изследване на потенциалните ефекти от ТПТИ върху малките и средни предприятия (МСП) в ЕС, което показва важността на МСП за износа от ЕС към САЩ.

През 2012 г. 88% от предприятията от ЕС, които изнасят отвъд океана, са били МСП, а техният износ отговаря за 28% от целия износ на европейските предприятия за САЩ. В България съответно 87% от изнасящите фирми за САЩ са МСП, а техните продажби в САЩ формират 40% от стойността на износа на България за този пазар. Проучването на проблемите пред износа на МСП потвърждава, че те са много по-засегнати от тарифните и нетарифните бариери в сравнение с големите предприятия.

На този фон е интересно да се провери дали и как свободната търговия в рамките на ЕС влияе върху участието на малки и средни предприятия в интра-ЕС търговията (т.нар. вътреобщностни доставки, т.е. износ за други страни-членки, и придобивания – т.е. внос от други страни-членки). Данните на Евростат показват един много по-висок дял на МСП както в дела на броя предприятия, търгуващи с други страни от ЕС, така и в дела на обема на търговията. През 2010 г. малките и средните предприятия са заемали дял от 55% в общата стойност на вноса на други страни-членки и 47% в стойността на износа към други страни-членки. Освен това, най-малките предприятия  заемат  сериозен дял в тези проценти – от 55-те процента в стойността на вноса за МСП общо, 32 процентни пункта се падат на малките предприятия (с между 0 и 49 души персонал), а останалите – на средните предприятия (50-249 души персонал).

Едно бързо сравнение на участието на МСП в търговията между ЕС и САЩ, от една страна, и търговията в рамките на ЕС, от друга, навежда на мисълта, че свободната търговия в рамките на ЕС най-вероятно е допринесла за много по-високия дял на МСП във вътреобщностния внос и износ. Разбира се, географската близост, културните сходства и традициите също би трябвало да са фактори в тази посока, но динамиката на дела на МСП в стойността на вноса и износа в рамките на ЕС през последните години потвърждава важността на либерализираната търговия. Така например през 2008 г. делът на МСП и във вноса, и в износа в рамките на ЕС е бил много по-нисък от този, достигнат през 2010 г. – съответно 48% и 37% (спрямо 55% и 47% през 2010 г.). На базата на тези данни може да се предположи, че свободната търговия в рамките на ЕС води до постоянно нарастване на дела на МСП в стойността на вътреобщностната  търговия.

По-горе изложените данни идват в подкрепа на тезата, че свободната търговия е от полза за малките и средните предприятия, тъй като те участват активно в международната търговия. Данните за участието на МСП в търговията в рамките на ЕС и в търговските потоци между ЕС и САЩ потвърждават, че липсата на пречки пред търговията (под формата на мита и нетарифни бариери) допринася за тяхното по-значително участие във външната търговия. Този извод е  и логично следствие от относително по-високата тежест от тарифните и нетарифните бариери върху малките и средни предприятия спрямо по-големите поради по-малкия ресурс, който те могат да заделят за преодоляването им.

Освен това глобализацията води до все активно включване на МСП в международни вериги на предлагането не само като доставчици на суровини и материали, но и като доставчици на редица професионални услуги (ПР, реклама, маркетинг, счетоводство, обслужване на клиенти, инженеринг и т.н.). България не е изключение от тези процеси – по оценка на ИПИ, около 1/3 от целия износ на стоки от България за САЩ е под формата на именно такова участие в европейски вериги на добавената стойност. Т.е. България изнася суровини и материали за други страни-членки на ЕС за  около 200 млн. долара, които след това влагат тези ресурси в производството на крайни продукти за американския пазар. Интернационализацията на МСП в ЕС и България в частност е факт и премахването на пречките пред свободната търговия безспорно би подкрепила растежа на МСП и местните икономики.

Източник: Институт за пазарна икономика