Допълнително споразумение при промяна на основното трудово възнаграждение

Rate this post

Въпрос: При всяка промяна на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит – напр. при промяна на общия процент и размер за всяка година трудов стаж и при промяна на основното възнаграждение трябва ли да се изготвя допълнително споразумение към трудовия договор?

Допълнително споразумение при промяна на основното трудово възнаграждение
Допълнително споразумение при промяна на основното трудово възнаграждение

Oтговор:

Според разпоредбите на Кодекса на труда трудовият договор следва да съдържа данни за основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане. Съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата ( НСОРЗ ) възнаграждението за придобит трудов стаж и професионален опит е вид допълнително трудово възнаграждение, което се заплаща в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор.

По своя характер трудовият договор представлява съглашение между работодателя и работника или служителя, т.е. и двете страни дават съгласието си по елементите на договора. Според чл. 118, ал. 1 от КТ никоя от страните не може едностранно да променя съдържанието на трудовото правоотношение, освен в случаите и по реда, установени в закона. В тази връзка всяка промяна на договора трябва да се прави с допълнително споразумение между страните на основание чл. 119 от КТ.

Изключение от този принцип е предвидено в чл. 118, ал. 3 от КТ. Според тази разпоредба работодателят може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя. От тук следва, че ако промяната на основното трудово възнаграждение или на процента на допълнителното възнаграждение за прослужено време и стаж е в посока нагоре, работодателят може едностранно да извърши промяна със свой акт (например заповед). Ако обаче промяната е в посока надолу, намаляване, то задължително е работникът или служителят да се е съгласил с промяната. Взаимното съгласие на страните за тази промяна се оформя в допълнително споразумение.

Източник: https://www.pravoto.com/