Деклариране на данъци

Rate this post

Какво е годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ? 

Деклариране на данъци. С годишната данъчна декларация гражданите сами определят дължимия от тях данък върху общата годишна данъчна основа за доходите, който са придобили през предходната година. Чрез тази декларация те се самозадължават пред НАП. В България доходите се облагат с плосък данък от 10%. Данъкът на едноличните търговци е 15%.

Деклариране на данъци
Деклариране на данъци

Кой подава декларация за доходите?

1. Всяко местно физическо лице, което през предходната година е:

 • получило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец;
 • иска да ползва данъчни облекчения;
 • лице, което е плащало патентен данък;
 • е дало или получило заем/и от други граждани или дружества в размер на общо над 10 000 лв. или има непогасени остатъци общо над 40 000 лв. от дадени или получени заеми през годината или през предходните пет години;
 • притежава акции и дялови участия в дружества и недвижима собственост в чужбина;
 • е придобило доходи от източник в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък.

Пример: Годишна данъчна декларация за облагане на доходите се подава задължително, ако получавате доходи от наем, парични и предметни награди от игри, състезания, конкурси; реализирате облагаеми доходи от продажба на имущество, вкл. акции, дялови участия и т. н. Декларация подавате и ако искате да ползвате данъчното облекчение за млади семейства, дори и да получавате само доходи по трудово правоотношение.

2. Всяко чуждестранно физическо лице, което през предходната година е получило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа от източник в България.

Не се подава годишна данъчна декларация:

 • за доходи, които са обложени с окончателен данък като например доходи от лихви по депозити от България (по изключение за определени доходи от чужбина, които се облагат с окончателен данък декларацията трябва да се подава);
 • ако се получават само доходи от трудов договор;
 • за необлагаемите доходи.

Какъв е срокът за подаване на декларацията?

До 30 април на годината, следваща годината, в която е получен доходът.

Отстъпка от данъка

Лицата, които подават годишната данъчна декларация по електронен път, могат да ползват 5 на сто отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, ако едновременно отговарят на следните условия:

 • подали са годишна данъчна декларация по електронен път в срок до 31 март на следващата година;
 • към момента на подаване на декларацията нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения; и
 • данъкът за довнасяне по годишната данъчна декларация е внесен в законово установения срок, а именно до 30 април на следващата година.

Къде се подава?

 • По електронен път с персонален идентификационен код (ПИК), като получаването му е безплатно от офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице, или с електронен подпис. За целта трябва да притежавате ПИК или електронен подпис и да сте подали заявление в НАП, че искате да общувате с администрацията чрез интернет.
 • По пощата – с обратна разписка.
 • На място в определени пощенски станции срещу входящ номер.
 • В офиса на НАП по постоянен адрес.

От къде мога да получа декларация?

 • От интернет страницата на НАП.
 • От всеки офис на НАП.

Попълване на годишната данъчна декларация с бар код.

От интернет страницата на НАП може да се изтегли декларация за облагане на доходите с баркод. Това е програмен продукт, чрез който много лесно и бързо може да се попълни декларацията и да се изчисли дължимия данък без аритметични грешки.

Източник: НАП