Трудов договор за определени дни в месеца

Rate this post

Случаи и изисквания за договаряне на такива отношения

Кодексът на труда дава възможност на работодатели и работници и служители да сключват трудови договори за работа през определени дни от месеца. Това са трудови договори, известни доскоро като договор до 5 работни дни, или 40 часа месечно. След някои промени в кодекса на труда обаче отпадна ограничението договорите да се сключват за работа до 40 часа месечно.

Трудов договор
Източник: www.pravatami.bg

Трябва да поясним, че тези договори са за работа в определени дни от месеца и не могат да бъдат сключвани за работа през всички работни дни от месеца. В тях трябва да се определят точно дните, в които работникът или служителят ще извършва трудова дейност, както и разпределението на работното време. Може например да се уговори, че лицето ще работи всеки четвъртък, петък и събота или всеки петък и събота, или пък всеки първи и трети вторник на месеца и т.н. Обикновено такъв трудов договор се сключва за длъжности и работни места, при които няма пълна месечна натовареност и няма възможност за уплътняване на пълно или дори непълно работно време.

Този тип трудов договор се сключва на основание чл. 114 от Кодекса на труда и може да бъде сключен във връзка с чл. 68 – като срочен трудов договор, или чл. 67 – като безсрочен. Когато не е уговорено друго, се счита, че договорът е безсрочен. Както всички останали договори, и този трябва да отговаря на изискванията за сключване на трудов договор, а именно – писмена форма с минимално изискуемо съдържание – дата на сключване, начало на изпълнението, длъжностно наименование и код на длъжността, възнаграждение и период на неговото изплащане, място на работа и размер на платения годишен отпуск.

Уведомете НАП

Да не забравяме, че тъй като това е трудов договор, за сключването му следва да се подаде уведомление до ТД на НАП. Уведомлението се подава в тридневен срок от сключването на договора и преди постъпването на работа на работника или служителя. Това е така, тъй като изискването е преди постъпването на работа на работника или служителя да бъде предоставена справка за приетото уведомление, издадена от ТД на НАП. Не забравяйте също, че подписан от работника екземпляр на справката трябва да остане в трудовото му досие във фирмата.

Платен годишен отпуск и възнаграждение

С промяната от 23.02.2010 г. отработеното време по такъв трудов договор се признава за трудов стаж и поради това работниците и служителите имат право на платен годишен отпуск. Размерът на отпуска се изчислява пропорционално на отработеното време, което се признава за трудов стаж.

За всеки зачетен за стаж месец лицата ще имат право на една дванайста част от минимум 20 дни платен годишен отпуск. Работодателят ще има задължение да начислява и допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит отново поради зачитането на отработеното време за трудов стаж. Това възнаграждение се изплаща по всички договори до запълването на съответната месечна продължителност на работното време.

Обикновено възнаграждението по тези договори се определя според изработеното, но не може да бъде по-малко от договореното основно трудово възнаграждение. В договора може да се упомене, че възнаграждението се определя според отработеното време за ден или час.

Обезщетения и други права по Кодекса на труда

В Кодекса на труда няма ограничения относно ползването на права по трудово правоотношение, което е за работа в определени дни от месеца. В тази връзка следва да се има предвид, че работници и служители по такива правоотношения не могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятни условия на работа от други работници, работещи на пълен работен ден. Тук следва да отбележим също, че тези лица ще имат право на обезщетение за оставане без работа и на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на правоотношението.

Прекратяване на договора

Освен в случаите, предвидени в Кодекса на труда, този тип трудови договори могат да бъдат прекратени от която и да е от страните с 15-дневно предизвестие. При такова прекратяване обаче не може да се ползва закрилата по чл. 333 от Кодекса на труда. При всички други основания за прекратяване на договора следва да се спазват разпоредбите на кодекса относно предизвестие и закрила при уволнение. При прекратяване на такъв договор, когато той е единствен, независимо от неговата продължителност на лицата следва да се оформи трудова книжка.

Обхват на осигуряването

КТ определя правилата за полагане на труд в определени дни от месеца, а КСО определя обхвата на осигуряването при работа по такъв договор. КСО казва, че работници и служители, наети на работа за не повече от 5 работни дни при един или повече работодатели, са задължително осигурени за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест, а тези, наети при един или повече работодатели за работа повече от 5 работни дни, или 40 часа, са задължително осигурени за всички осигурени социални рискове.

Тоест КСО въвежда разделение за работещи до 40 часа месечно и работещи над 40 часа месечно. Макар че разпоредбата може да изглежда дискриминираща по отношение на работещите до 40 часа месечно, в това разделение има известна логика. При работа до 40 часа месечно работното време може да бъде разпределено на много малки части в различни дни от месеца и изчисляването на обезщетенията по КСО да бъде на практика невъзможно. Въпреки това работниците и служителите са осигурени във фонд пенсии и отработеното време се признава за осигурителен стаж при пенсиониране. При прекратяване на договора, когато той не е основен трудов договор, на лицата следва да се издаде удостоверение за осигурителен стаж по образец УП-3.

При подаване на данни в персоналния регистър на осигурените лица следва да се взема предвид дали лицата работят по-малко или повече от 40 часа в месеца. Когато договорът е единствен или допълнителен и е за работа до 40 часа в месеца, данните се подават със специално предвидения за това код (11). Когато договорът е единствен и е за работа над 40 часа месечно, данните се подават с кода за основен трудов договор (01). Когато договорът е за допълнителен труд и е за работа над 40 часа месечно, данните се подават с кода за допълнителен трудов договор (04).

Източник: www.capital.bg