Как ще се пенсионираме през 2015

Разяснение

Промените от 01.01.2015 г. в Кодекса за социално осигуряване (КСО) – основният нормативен акт, уреждащ пенсионното осигуряване, са направени с § 3 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г. (обн. ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила от 01.01.2015 г.).
Някои от тях се отнасят до условията за пенсиониране, други засягат въпросите за размера на пенсиите или възможностите за едновременно получаване на повече от един вид пенсия.
В този брой ще разгледаме условията за придобиване право на пенсия през 2015 г., както и някои други въпроси, свързани с пенсионирането.

Условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст са уредени с няколко разпоредби.

Как ще се пенсионираме през 2015

Как ще се пенсионираме през 2015

С нова ал. 2 в § 6б от ПЗР на КСО се регламентират само за 2015 г. условията за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст по общия ред на чл. 68 КСО. Така през 2015 г. правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО се придобива при навършване на възраст 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35 години за жените и 38 години за мъжете, а правото на пенсия по чл. 68, ал. 3 КСО – при навършване на възраст 65 години и 8 месеца за жените и мъжете, и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.

Continue Reading