Промените в Кодекса на труда от 2017 г.

Промените в Кодекса на труда от 2017 г.

Кодекса на труда

Измененията и допълненията на Кодекса на труда са публикувани в Държавен вестник, брой 105 от 30.XII.2016 г. Основните промените са свързани с командироването и изпращането на работници и служители в и от друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария.

Промените в Кодекса на труда от 2017 г.

Промените в Кодекса на труда от 2017 г.

Отпада облекчението за работодателите за кратките командировки в ЕС в рамките на предоставянето на услуги

Отпада възможността за български работодател, който командирова работник или служител не повече от 30 дни в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария да не осигурява поне същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава.

Вече дори и за по-кратките командировки работодателите ще са задължени да осигуряват най-малко същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава. Правилото важи за всички командировки в рамките на предоставянето на услуги без оглед на тяхната продължителност, когато са в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария.

Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
(чл. 121а – нов, чл. 127, ал. 4 – изм.)

Командироване на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги е налице, когато:

Continue Reading