Измененията в ЗДДС от 01.01.2017 г.

Измененията в ЗДДС от 01.01.2017 г.

Измененията в ЗДДС са въведени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, публикуван в Държавен вестник, брой 97 от 6.XII.2016 г. В отделен материал сме направили обобщение на промените, касаещи личното ползване на фирмени активи и корекциите на данъчен кредит, а в настоящия ще направим резюме на останалите по-важни изменения в ЗДДС, в сила от 01.01.2017 г.

Измененията в ЗДДС от 01.01.2017 г.

Измененията в ЗДДС от 01.01.2017 г.

За неперсонифицираните дружества

(нов чл. 10а, чл. 132, ал. 5 и 6, § 46 – преходни разпоредби)

Регламентира се, че не е доставка внасянето на стока или услуга от съдружник за постигане общата цел по договор за създаване на неперсонифицирано дружество и при условие, че изрично не е договорено възнаграждение.
Continue Reading