Счетоводство

Счетоводство

Попълване на годишна данъчна декларация и отчитане на доходи от наложени платежи 5/5 (2)

Отчитане на доходи от наложени платежи Отчитане на доходи от наложени платежи. При продажба на вещи за лично ползване и такива, които не са купени с цел след това да бъдат препродадени, гражданите не дължат данък и няма нужда да декларират получените суми. В случаите, в които става дума за регулярни продажби на стоки, които

Измененията в ЗДДС от 01.01.2017 г. No ratings yet.

Измененията в ЗДДС от 01.01.2017 г. Измененията в ЗДДС са въведени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, публикуван в Държавен вестник, брой 97 от 6.XII.2016 г. В отделен материал сме направили обобщение на промените, касаещи личното ползване на фирмени активи и корекциите на

Промените в Кодекса на труда от 2017 г. No ratings yet.

Промените в Кодекса на труда от 2017 г. Кодекса на труда Измененията и допълненията на Кодекса на труда са публикувани в Държавен вестник, брой 105 от 30.XII.2016 г. Основните промените са свързани с командироването и изпращането на работници и служители в и от друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна

Българско-английски счетоводен речник 5/5 (2)

Съдържа най-популярните счетоводни и икономически термини на английски преведени на български език Съдържа близо 3000 английски термина. Свали безплатно файла от българско-английски счетоводен речник: Please rate this Sample rating item Sample rating item 0 1 2 3 4 5

Международни счетоводни стандарти No ratings yet.

Това е версия на Международните счетоводни стандарти, публикувана в официалния вестник на Европейския съюз на 29 ноември 2008 г., приети с РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 НА КОМИСИЯТА от 3 ноември 2008 година за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета МСС 1 Представяне