Образци по Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)

Заявление по чл.169, ал.4 от ДОПК *Отнася се за задължения, възникнали до 01.01.2008г. и които подлежат на погасяване по реда на чл.169, ал.4 от ДОПК след 01.01.2014 г. Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК за деклариране от страна на платците на доходи на чуждестранни юридически и физически лица на размера на изплатените доходи […]

Образци по Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) Read More »