Документи и формуляри

Документи и формуляри

Какво е годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ?

Деклариране на данъци

Какво е годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ и деклариране на данъци! Деклариране на данъци, с годишната данъчна декларация гражданите сами определят дължимия от тях данък върху общата годишна данъчна основа за доходите, който са придобили през предходната година. Чрез тази декларация те се самозадължават пред НАП. В […]

Деклариране на данъци Read More »

Срокове

Задължение Срок Санкция Начисляване на ДДС при ВОП до 15 дни, след като ДДС по ВОП е станал изискуем •5% от неначисления ДДС, но не по-малко от 50 лв.•20% от неначисления ДДС, но не по-малко от 500 лв., при повторно нарушение2% от неначисления ДДС, но не по-малко от 25 лв. Искане за приспадане на данъчен

Срокове Read More »

Месечен обзор на Българската икономика

В текущия месечен обзор на българската икономика са използвани статистически данни, публикувани до 13 февруари 2015 г. Според експресните оценки на НСИ, икономически- ят растеж в страната през четвъртото тримесечие на 2014 г. достигна 1.2% спрямо съответния период на предходната година. Растежът бе движен от вът- решното търсене, като крайното потребление се по- виши с

Месечен обзор на Българската икономика Read More »

Документи на НАП

Нови документи Нормативни документи на НАП Указания за попълване на Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ – 2019 Декларация обр.1 Указания за попълване на Декларация образец № 3 „Данни за осигуреното лице“ – 2019 Декларация обр.3 Указания за попълване на Декларация образец № 5 „Данни за осигуреното лице“ – 2019 Декларация обр.5 Указания

Документи на НАП Read More »

Образци по Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)

Заявление по чл.169, ал.4 от ДОПК *Отнася се за задължения, възникнали до 01.01.2008г. и които подлежат на погасяване по реда на чл.169, ал.4 от ДОПК след 01.01.2014 г. Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК за деклариране от страна на платците на доходи на чуждестранни юридически и физически лица на размера на изплатените доходи

Образци по Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) Read More »