Данъчни закони

Данъчни закони

Данъчен кредит – доставки с право на приспадане на данъчен кредит

Данъчният кредит е елемент от системата на данъка върху добавената стойност, осигуряващ неутралността на данъка на стадия до крайното потребление на стоките и услугите. Нормативното определение на понятието „данъчен кредит“ се съдържа в чл. 68, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Това е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне […]

Данъчен кредит – доставки с право на приспадане на данъчен кредит Read More »

Кодекси

Кодекс за социалното осигуряване Кодекс за социалното осигуряване Кодекс на труда Кодекс на труда Данъчно – осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) Данъчно – осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) Административнопроцесуален кодекс Административнопроцесуален кодекс Граждански процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс

Кодекси Read More »

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (Загл. изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Предмет Кодекс за социално осигуряване Чл. 1. (Доп. – ДВ, бр. 1 от 2002 г., изм., бр. 67 от 2003 г.) Този кодекс урежда обществените отношения, свързани със: 1. държавното обществено осигуряване при общо заболяване, трудова злополука, професионална болест, майчинство, безработица, старост

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ Read More »

Кодекс на труда

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет и цел Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Този кодекс урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с тях. (2) (Нова – ДВ, бр. 2 от 1996 г.) Отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само

Кодекс на труда Read More »