Българско-английски счетоводен речник

Съдържа най-популярните счетоводни и икономически термини на английски преведени на български език
Съдържа близо 3000 английски термина.

Свали безплатно файла от българско-английски счетоводен речник:

Долар

abort fee такса за неуспешна сделка
accelerated depreciation ускорена амортизация
accept deposits привличане на депозити
accepted receivable прието вземане
accident insurance застраховка “Злополука”
accidental contract аксцедентен договор
accompanying приложени
accounted for осчетоводени
accounting balance счетоводни сметки
accounting convention счетоводна конвенция
accounting date счетоводна дата
accounting depreciation quota счетоводна амортизационна квота
accounting documents счетоводни документи
accounting entries счетоводни записвания
accounting for banking operations счетоводни отчети на банки и небанкови финансови институции
accounting for cash flow отчитане на паричния поток
accounting for construction contracts отчитане на договорите за строителна дейност
accounting for depreciations отчитане на амортизациите
accounting for environmental costs отчитане на разходите за опазване на околната среда

Източник: https://consultbg.weebly.com/

Please rate this