Данните от над 46 000 болнични листове са постъпили в Електронния регистър на НОИ

От началото на годината до 11 януари 2015 г. в електронния регистър на НОИ са постъпили над 46 000 болнични листове. Приемът на болнични листове по електронен път е осигурен от 00:00 часа на 01.01.2015 г.

Електронния регистър на НОИ
Електронния регистър на НОИ

До момента регистрация в НОИ за получаване на уникални номера на болнични листове са направили 5 214 лечебни заведения, като броят на издадените уникални номера е 1 554 827.

Националният осигурителен институт напомня, че е предвиден 6-месечен преходен период (до 30 юни 2015 г.) за представяне на данните на хартия или на електронен носител, когато лекари или лечебни заведения нямат техническа свързаност или готовност за подаване на данните в електронния регистър по интернет с електронен подпис. За представяне на данните на хартия е необходимо те да подадат в съответното териториално поделение на института искане и да получат уникални номера за издаване на хартиен болничен лист. Това може да стане и онлайн чрез уеб-приложение на НОИ „Електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им”.

За издаване на хартия, новият образец на болничен лист, който замести старата бланка, може да бъде разпечатен от интернет сайта на НОИ. След това той се попълва в 2 екземпляра – единият се предоставя на лицето за информиране на работодателя, а вторият се представя от лекаря с опис и придружително писмо в териториалното поделение на НОИ в 14-дневен срок от издаването на болничния лист.

В случаите, когато нямат интернет връзка или сертификат за електронен подпис, но имат инсталиран софтуер, лекарите могат да попълнят електронния болничен лист в програмния продукт, да го копират на електронен носител (флаш памет, диск, дискета) също в 14-дневен срок да го представят в НОИ.

За електронното подаване на данните в регистъра органите на медицинската експертиза могат да ползват предоставения от НОИ безплатен софтуер или ползвания от лекарите специализирания софтуер, но съобразен с утвърдените и публикувани изисквания на НОИ. При затруднения с инсталирането и ползването на софтуера на НОИ, както и с подаването на данните, изготвени чрез свой програмен продукт, лекарите могат да се консултират с експерти от института на тел. 02/926 10 10.

Националният осигурителен институт изпълнява със средства от собствения си бюджет и с наличния си експертен потенциал мярката за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса и задълженията по приетите актове на Министерския съвет за нейното прилагане. Проблеми при приема на данни в НОИ, проявили се в първите дни, в по-голямата си част са отстранени. Продължават да се отстраняват някои частни случаи на контрола на данните и на проблеми с достъпа, основно дължащи се на: неправилна работа, липса или неточни регистрации на потребители или неправилно инсталиране на сертификата за електронен подпис. За да протича гладко процесът на подаване на данни в електронния регистър е необходимо софтуерните фирми да разработят и предоставят програмните си продукти (които са много на брой и с различна степен на готовност) в пълната изисквана функционалност и вярно работещи интерфейси за връзка с регистъра в НОИ. Важно е всички участници в процеса да използват най-подходящия за даден момент начин на работа, който предоставя нормативната уредба, така че да не се създават затруднения и напрежение за пациентите.

Източник: НОИ

Please rate this