Авансов данък върху доходите от трудови правоотношения

Rate this post

Кой и как определя авансовия данък върху доходите от трудови правоотношения?

Авансовият данък за доходите от трудови правоотношения се определя от работодателя. Това става месечно (на базата на месечната данъчна основа).

Авансов данък върху доходите от трудови правоотношения
Авансов данък върху доходите от трудови правоотношения

Как се определя дължимият авансов данък?

Дължимият данък се определя, като месечната данъчна основа се умножи по ставка от 10%. Месечната данъчна основа се изчислява, като облагаемият доход, начислен за съответния месец, се намалява с удържаните задължителни осигурителни вноски, както и с данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност, ако се ползва такова и с данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане, когато сумите са удържани от работодателя.

Подава ли се декларация за авансово удържания данък?

Да. Задължението е на работодателя.

Чие е задължението за внасяне на данъка?

На работодателя. Определеният данък се удържа от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец.

Кога се внася авансово удържания данък?

Месечно. Данъкът, който работодателят е задължен да удържа при авансовото облагане на доходите от трудови правоотношения, се внася до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е удържан.

Какъв документ издава работодателят за удържания авансов данък?

Работодателят задължително издава и предоставя на работника (служителя) служебна бележка по образец за придобития през годината облагаем доход и за удържания през годината данък, когато:

  • трудовото правоотношение е прекратено през течение на годината(образец 2);
  • доходът е от правоотношение със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери (образец 2);
  • не е работодател по основното трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година (образец 2);
  • удържането (възстановяването) на данък (по чл. 49, ал. 5 и 6 от ЗДДФЛ)не е извършено до 31 януари на следващата година (образец 1). В останалите случаи служебната бележка се издава от работодателя по основното трудово правоотношение при поискване от страна на работника/служителя.

Източник: НАП