Адвокат в Сандански

Rate this post

Адвокатска кантора в Сандански

Адвокат в Сандански. Етапи на сключването на сделка с недвижим имот.

На първо място, страните по сделката трябва да постигнат съгласие за цената, защото това е най- важното условие за осъществяването ѝ.

Много често, страните започват да извършват действия по финализиране на сделката без да са постигнали изцяло съгласие помежду си за нейната стойност, което е груба грешка. Така се стига до момент, в който и двете страни правят разходи и губят време, без да са напълно сигурни в крайния резултат, който може да не бъде положителен.

Адвокат за недвижими имоти в Сандански

С оглед на това, преди да се започне работа по финализирането на една сделка, задължително условие е страните да са постигнали съгласие за нейната стойност.

Адвокат в Сандански
Адвокат в Сандански

След като е налице съгласие за стойността на сделката, има период от време /който в много случаи не е кратък/, необходим на страните за снабдяването с документи.

Именно това е и най- точният момент, в който купувачът да потърси адвокатско съдействие.

Имотен адвокат в Сандански

В периода на подготовка на документите по сделката, адвокатът извършва всички необходими проучвания и справки, набавя необходимите му документи и изготвя предварителния договор или нотариалния акт.

Следва да се има предвид, че ако един недвижим имот е съсобствен между няколко лица, то тогава на изповядването на сделката пред компетентния нотариус трябва да присъстват всички съсобственици.

Адвокатски услуги в Сандански

Такъв е и случаят, в който недвижимият имот е придобит от едно лице, което е било в сключен граждански брак в режим на съпружеска имуществена общност. В тези случаи, макар другият съпруг да не фигурира в нотариалния акт, то той е съсобственик на недвижимия имот по силата на СК и трябва да бъде посочен в нотариалния акт като продавач.

Адвокат при покупко-продажба на имот в Сандански

В случай, че някоя от страните или съсобствениците е възпрепятствана да присъства на сделката, то той може да упълномощи трето лице, включително и някой от другите продавачи или купувачи да го представлява на сделката.

За тази цел се изготвя изрично писмено пълномощно с нотариално удостоверяване на подпис и съдържание /форма за действителност/, с което продавачът или купувачът да бъде представляван на сделката.

Адвокати в Сандански

          На сделката нотариусът извършва всички необходими проверки на самоличността, дееспособността и представителната власт на продавачите и купувачите. С изчитане на нотариалния акт и неговото подписване от страните и нотариусът, процесът по прехвърляне на недвижим имот е окончателно завършен.

          След подписването на нотариалния акт, в същият ден нотариусът го представя за вписване в служба по вписванията към съответния районен съд. След 3-5 дни, купувачът може да си получи от нотариуса вписания нотариален акт.