Адвокат в София Люлин

Добър адвокат недвижими имоти София Люлин

Адвокат в София Люлин. Често купувачите по сделки с недвижими имоти считат, че не е необходимо ангажирането на адвокат, който да ги представлява при подготовката и впоследствие при изповядването на сделките.

Основният мотив на купувачите е допълнителните разходи, които считат, че не е небходимо да правят, като не отчитат факта, че оказването на квалифицирана юридическа помощ би могло да доведе до спестяването на огромни средства, време и усилия.

Телефон за консултация: 0899 85 75 00

Хонорар на адвокат за покупка на имот в София Люлин

          Купувачите често считат, че нотариусите, които изповядват сделките, са длъжни да правят задълбочено проучване на имота, което не е така.

Адвокат в София Люлин
Адвокат в София Люлин

          Нотариусът е лице, на което държавата възлага извършване на предвидените в законите нотариални действия. Той не е съд, не разрешава спорове по отношение на собственост, както и няма разследващи функции.

          Нотариусът е длъжен да провери и удостовери действителността само на представените му от страните документи.

Нотариус или адвок за покупка на имот в София Люлин, как да изберем?

          Ако му е възложено от страните, нотариусът може във връзка с нотариалните производства да изготвя и да проверява проекти за документи, да дава устни и писмени консултации, да посредничи за изясняване волята на страните, да прави справки, да набавя документи, книжа и други, както и да бъде изпълнител на завещание или управител на имущество.   

          При извършването на горните действия нотариусът следва да е безпристрастен и не може да взема страна.

          Именно горното обстоятелство показва колко е значимо при действията по разпореждане с недвижим имот, били те покупко- продажба, дарение или учредяване на вещни права, да използвате услугите на компетентен адвокат, който да защити вашите интереси. Затова можете да потърсите добър имотен адвокат в София Люлин с голям опит в сферата, за да няма изненади.

Адвокат за имоти консултация в София Люлин

          Често ангажирането на адвокат не само не води до разход при сделките, а напротив, спестява значителна сума на страната, тъй като са налице различни способи, чрез които обикновено икономически по- силната страна може да накара другата да извърши разходи, които не следва.

          Така например, при сделките с недвижими имоти често пъти или почти винаги може да чуете, че всички такси по нотариалното производство са за сметка на купувача.  Чл. 186, ал. 1 от ЗЗД, обаче, гласи следното: „Разноските за договора и другите разходи във връзка с прехвърляне на собствеността са за сметка на купувача освен при продажбата на недвижими имоти, при които разноските се заплащат от страните по равно“.

Адвокат за покупко-продажба на недвижим имот в София Люлин

          Тази разпоредба не е императивна и горното правило може да бъде договорено по- различен начин от страните, но е добре купувачите при сделки с недвижими имоти да знаят, че не е задължително те да поемат цялата финансова тежест по сделката.

          Горното показва, че ангажирането на адвокат при сделки с недвижими имоти, в които често материалният интерес е значителен, би означавало спестяване на време, средства и усилия.

Please rate this