Адвокат в Гоце Делчев

Адвокат в Гоце Делчев. Как да се предпазите от недейстителни стелки и заплащане на пари, които не можете да си възстановите при покупко-продажба на недвижим имот.

Своевременното консултиране с адвокат- специалист в областта на вещното и облигационното право би спестило на страните по сделка с недвижим имот много време, нерви и средства.

Адвокатска кантора в Гоце Делчев

Съществуват редица причини една сделка с недвижим имот, обективирана в нотариален акт, да бъде атакувана в съда и често да завърши с успешното ѝ оборване.

Адвокат в Гоце Делчев
Адвокат в Гоце Делчев

Недействителните сделки според българското законодателство биват нищожни и унищожаеми.

Нищожни са тези, които противоречат на закона или го заобикалят, които накърняват добрите нрави, включително и договорите върху неоткрити наследства. Нищожни са и договорите, които имат невъзможен предмет, договорите, при които липсва съгласие, предписана от закона форма, основание, както и привидните договори.  

Адвокат за недвижими имоти в Гоце Делчев

Унищожаеми са договорите, сключени от недееспособни или сключени от техен представител без спазване изискванията, установени за тях, както и договорите, сключени при грешка, измама, заплашване или крайна нужда.

          Доказването по съдебен ред, че една сделка е нищожна или унищожаема може да доведе до последствия, които са трудно поправими за купувача, особено в случай, че при сключването на нотариалния акт не е използвал адвокат и в него не са предвидени неустойки в случай на евикция /съдебно отстраняване от имота/.

          В случай, че в нотариалния акт не е вписана действителната продажна цена за имота и не са предвидени конкретни неустойки в случай на евикция, за продавача е изключително трудно да възстанови заплатеното по сделката.

Адвокат при покупко-продажба на имот в Гоце Делчев

          Всичко гореизложено показва колко е значимо и необходимо при сделки с недвижими имоти, които много често са на значителна стойност, да бъде използвана квалифицирана адвокатска помощ и съдействие.        

          За гарантиране правата и интересите на купувача в предварителните договори и в нотариалния акт трябва да бъдат предвидени обезпечения и/или неустойки в случаите на евикция на новия собственик.

          Евикция може да настъпи поради много и различни причини, породени, както от незнанието на продавача, така и от негови съзнателни действия, целящи да ощетят бъдещия купувач.

Адвокатски услуги в Гоце Делчев

          Една от възможните хипотези на злонамерени действия на продавача е случая на привидна /симулативна/ сделка, по силата на която продавачът е придобил недвижимия имот, предмет на сделката.

          Привидната сделка е тази, за която страните предварително са се договорили, че не желаят настъпването на правните ѝ последици.

          Привидните договори в т.ч. нотариалните актове са нищожни и съответно изначало не пораждат правните си действия.

Добър адвокат в Гоце Делчев

          В случай, че купувачът е придобил недвижим имот от лице, което е станало негов собственик по силата на симулативна сделка, то тогава той е придобил права от несобственик и съществува реална опасност да бъде съдебно отстранен от имота от действителния собственик.

          В случай, че купувачът бъде съдебно отстранен от имота, то тогава за него остава единствено възможността да защити правата си като претендира връщане на платената по сделката сума. За това е важно, какви условия са заложени в сключения между страните предварителен договор или нотариален акт.

Please rate this