Адвокат в Дупница

Адвокат на сделка с недвижим имот. Защо е необходим и колко ще ни струва?

Адвокат в Дупница. Квалифицираното юридическо консултиране при извършването на сделки с недвижими имоти е услуга, която се използва от страната по сделката, с цел да бъдат гарантирани в максимална степен нейните права и законни интереси.

Често срещано в днешно време явление е, клиентите да не правят  разлика между съдействието и подкрепата, оказвана на страните брокерите на недвижими имоти и квалифицираната юридическа подкрепа, оказвана от адвокат.

Добър адвокат в Дупница

Въпреки, че тези услуги имат много пресечни точки, за клиентите е важно да знаят, че все пак, както брокерите на недвижими имоти са специалисти в своята област, така също адвокатите са тесни специалисти, познаващи задълбочено материята на вещното и облигационното право.

Адвокат в Дупница
Адвокат в Дупница

Адвокатска кантора в Дупница

Адвокатът знае в конкретика какви са особеностите на различните сделки с недвижими имоти, какви са проблемите, които могат да възникнат в бъдеще, какви са решенията при вече възникнали проблеми, както и може би най- важното, как да защити интереса на клиента, така че да не възникват проблеми след сключването на сделки с недвижими имоти.

Адвокатът може да извърши задълбочен анализ на собствеността на закупувания имот, което е основното и може би най- важното условие за сключването на безпроблемната сделка.

Адвокат за недвижими имоти в Дупница

При извършването на анализа, адвокатът изследва всички документи за собственост през годините назад, за да прецени дали има такива, които биха довели до евентуални неблагоприятни последици за купувача.

Адвокатът извършва проверка на продавача, относно това, дали са налице евентуални негови задължения към държавата и трети физически или юридически лица, които биха могли да доведат до евентуално съдебно отстраняване на купувача от недвижимия имот след придобиването му /евикция/.

Имотен адвокат в Дупница

Адвокатът защитава интереса на страните чрез включването в договорите на специфични клаузи, гарантиращи интереса на страната при евентуално разваляне на сделката, поради обстоятелства независещи от нея.

Същевременно, адвокатът обвързва съответните клаузи с подходящи неустойки, които да бъдат законово издържани и да не бъдат атакуеми в съда като нищожни такива.    

Адвокат при покупко-продажба на имот в Дупница

Ролята на брокера на недвижими имоти е основно да свърже страните по сделката, да постигне оптимална цена за купувача и продавача и евентуално да сътрудничи чисто технологично за снабдяването с необходимите за изповядване на сделката документи.

За всичко останало, с оглед големия финансов ресурс, заложен при сделките с недвижими имоти, считам, че трябва да бъде използвана квалифицирана юридическа помощ, гарантиращ в максимална степен правата и интересите на страната. Изготвяне на договор от адвокат в Дупница.

Адвокати в Дупница

В сферата на недвижимите имоти, добрият адвокат е този, който съумява да лавира между страните, така че да спомогне за окончателното сключване на сделката, като същевременно защити в максимална степен интереса на клиента си.

С оглед на това, ангажирането на квалифициран адвокат при подготовката и изповядването на сделки с недвижими имоти може да ви спести много средства, усилия, време и неприятни изживявания.

Вашият онлайн адвокат в Дупница е на разположение за всякакви въпроси по интернет.

Please rate this