Адвокат в Благоевград

Адвокатска кантора в Благоевград

Адвокат в Благоевград. В днешно време пазарът на недвижими имоти е голям, разнообразен и динамичен, което е предпоставка купувачите сами да намират подходящ  имот за себе си, семейството си или такъв с цел инвестиция. Същевременно при покупката на недвижим имот има редица предпоставки и особености, обуславящи необходимостта от специализирана помощ за безпроблемното изповядване на сделката.

Горните обстоятелства са причината експертите да препоръчват при извървшането на сделки с недвижими имоти, били те покупко-продажба, дарения, учредяване право на строеж /възмездно или в замяна на обезщетение/,  да се обърнете към квалифициран адвокат.

На практика юридическите услуги при сделките с недвижими имоти са широк спектър от специализирани дейности, което предполага и различен обем от работа, като в зависимост от казуса може да варира значително спрямо нуждите на клиента.

Адвокат в Благоевград
Адвокат в Благоевград

Адвокат за недвижими имоти в Благоевград

С оглед на горното продавачът или купувачът, който се нуждае от правно съдействие при планирането, координацията и осъществяването на сделки с недвижими имоти, следва да направи предварителна консултация с квалифициран адвокат с цел изясняването на процедурата, необходимите за изповядването на сделката документи, особеностите на конкретната сделка и дължимите се такси.

В зависимост от особеностите на конкретната сделка, адвокатът разяснява на страните какви са необходимите документи, които страните трябва да подготвят за сделката. Освен това, адвокатът оказва правно съдействие, което включва широк спектър от услуги, като:

–        проследяване собствеността на недвижимия имот и снабдяване с удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията /удостоверения за вещни тежсти/;

–        изготвяне на предварителни договори за покупко- продажба на недвижим имот и нотариални актове;

–        изготвяне на договори за СМР при покупка на право на строеж върху недвижим имот;

–        представителство пред компетентния нотариус при изповядване на сделката;

Имотен адвокат в Благоевград

Адвокатът извършва задълбочена проверка на всички налични документи, анализира ги и в зависимост от това, дали се касае за сделки с апартамент, къща, терен/земя, офис, търговски или производствени помещения, дава своето становище за правната обоснованост на сделката.

Освен това, адвокатът проследява историята на имота и идентифицира възможните рискове, свързани с покупката му. В този процес адвокатът установявя дали има някакви законови пречки за покупко- продажбата на недвижимия имот и съществуват ли рискове сделката да бъде атакувана по съдебен ред в бъдеще.

Адвокат при покупко-продажба на имот в Благоевград

Адвокатът указва на страните по сделката какви са всички необходими документи, които следва да бъдат набавени.

В случай, че някоя от страните по сделката не е в състояние да набави необходимите документи, адвокатът, след изрично упълномощаване от страната, може да се снабди с всички необходими за сделката документи.

Причините, поради които страна по сделката няма възможност да се снабди с необходимите документи са много, като например: страната се намира извън територията на държавата, няма възможност да пътува, няма възможност да посети съответните институции, поради трудова ангажираност и др.

Адвокатски услуги в Благоевград

В случай, че сделката не може да бъде изповядана в най- кратки срокове, което може да се дължи на различни причини, като например: необходимост от технологично време за снабдяване с документи, някой от продавачите или купувачите не е в състояние да присъства на сделката или други обстоятелства, налагащи отлагането ѝ във времето, адвокатът изготвя предварителен договор за покупко- продажбата на съответния недвижим имот, като съобразява всички особености на случая.

Адвокати в Благоевград

С предварителния договор, изготвен от адвокат, страните уговарят всички същестени условия по сделката, като: цена, срок на изповядването ѝ, точно описание на конкретния имот, степен на завършеност на имота и сградата, в която той се намира, неустойки, обезпечения и др.

Изготвяне на договор от адвокат в Благоевград

Предварителният договор може да послужи на страната по сделката и за отпускането на ипотечен кредит, тъй като кредитиращите сделки с недвижими имоти институции имат изискване за представянето на предварителен договор в процеса по одобряване на кредита.

Добър адвокат в Благоевград

В процеса на работа адвокатът разяснява на страните по сделката всички особености на сделката, начините на плащане на цената, сроковете и условията при транзакцията на сумите и др.

Please rate this