Предстоящи промени в Уведомлението по чл.62 ал.5 КТ

Rate this post

На страницата на МТСП е публикуван за обсъждане и предложения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.

Предстоящи промени в Уведомлението по чл.62 ал.5 КТ
Предстоящи промени в Уведомлението по чл.62 ал.5 КТ

Прочетете повече за възстановяване на ДДС от ЕС!

Най-съществената промяна, която се предвижда е, че в Уведомлението по чл. 62 ал.5 от КТ и  Уведомлението за промяна на работодателя  ще се въвежда   Код по ЕКАТТЕ на населеното място , където е работното място на лицето. Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място ще  се попълва код „00000“.

Извършваме и счетоводство и счетоводни услуги на межународна транспортна фирма.

Актуални цени за регистрация на фирма, изцяло онлайн за цяла България!

Уведомлението по чл. 62 ще се изпраща в тридневен срок икогато ще се променяработното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ на населените места, освен в случаите на командироване.

Какво е ЕКАТТЕ? 

Това е  Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици.

Той се поддържа от Националния статистически институт /НСИ/ съгласувано с Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ по силата на чл. 37, ал. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България /ЗАТУРБ/

От кога влизат в сила предстоящите промени:

Наредбата  ще влезе в сила от 1 април 2017 г. 

Регистрация на фирма онлайн в София и в цяла България

Уведомления за настоящите трудови договори, сключени преди 01. 04.2016

В срок до 30 октомври 2017 г. работодателят  ще трябва да изпрати  уведомление с данните за кода по ЕКАТТЕ на всеки служител за регистрираните преди 1 април 2017 г. трудови договори, като попълва:

  • код за тип на документ – 2
  • код но работодателя
  • трите имена и ЕГН (ЛН, ЛНЧ),служебен номер, издаден от НАП на  работника или служителя
  • основанието за сключване на трудовия договор или последното регистрираното допълнително споразумение, за „дата на сключване“ се попълва 01.04.2017г.,
  • длъжностно наименование,
  • код по НКПД, код по КИД (2008),
  • Регистрация на фирма в Пловдив
  • код по ЕКАТТЕ на населеното място, където е работното място на лицето при изпращане на уведомлението. Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място се попълва код „00000“.

Уведомление ще се изпраща за трудови договори, които не са прекратени към датата на изпращането.

Източник: https://accountingnews.bg/