Образци по Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)

Rate this post

ОБРАЗЦИ ПО ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДОПК)

Заявление по чл.169, ал.4 от ДОПК

*Отнася се за задължения, възникнали до 01.01.2008г. и които подлежат на погасяване по реда на чл.169, ал.4 от ДОПК след 01.01.2014 г.


Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК за деклариране от страна на платците на доходи на чуждестранни юридически и физически лица на размера на изплатените доходи и на предоставените данъчни облекчения в случаите по чл. 142, ал. 1 от ДОПК

Декларацията се подава на основание чл. 142, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) от платците на доходи на чуждестранни юридически или физически лица, които са задължени да удържат и внасят окончателни данъци съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, когато се ползва данъчно облекчение съгласно СИДДО и общият размер на доходите, начислени на дадено чуждестранно лице, не надвишава 500 000 лева.


Справка за финансово икономическото състояние

Справка за финансово икономическото състояние


 

Декларация за предоставяне на данни

Във връзка с подадено искане по член ………… от ДОПК и започване спрямо представлявания от мен търговец на процедура по предоставяне на държавна помощ, давам съгласието си да бъдат разкрити сведения, съставляващи служебна тайна по смисъла на чл. 72-74 от ДОПК, като последните да послужат пред Европейската комисия по повод конкретното производство.


 

Указания за разсрочване и отсрочване на публични задължения, установявани от Националната агенция за приходите

Правната уредба на разсрочването и отсрочването на публичните вземания е в Глава ХХІІ-ра от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и в Наредбата за определяне на границите на коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност, изискванията към представяните доказателства, особените случаи, методите и начините за определяне на коефициентите и нетния паричен поток.
Процедурата започва с подаване на молба от длъжника до директора на компетентната Териториална дирекция на НАП по регистрация, съгласно ДОПК.
Молбата се адресира до компетентния орган (териториален директор на НАП, Изпълнителен директор на НАП, респ. до министъра на финансите). Подава се чрез териториалния директор на НАП по регистрация на длъжника. Предложение за разсрочване или отсрочване на регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители може да се подава и чрез министъра на земеделието и горите до съответно компетентния да се произнесе орган:


 

Декларация за всички публични и частни вземания и лихвите по тях

Декларация за всички публични и частни вземания и лихвите по тях


Искане за продажба на стоки в оборот

Моля, на основание чл.207, ал.3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс и във връзка с Постановление за налагане на(предварителни) обезпечителни мерки №………………/………………год. и Протокол за опис на стоки в оборот №…………./…………год, да бъде разрешена продажбата на стоки в оборот както следва


Искане за разрешение за неотложно плащане на основание чл. 229 ,ал.1 от ДОПК

Моля, на основание чл. 229,ал.1 от Данъчно -осигурителен процесуален кодекс, във връзка с Постановление за налагане на /предварителни/обезпечителни мерки №………/……..год.да бъде издадено разрешение за неотложни плащания по банкова сметка IBAN……………………….. BIC………………………, при ТБ”…………………………” гр…………………….


Декларация за семейно и имуществено състояние

Материални дълготрайни активи / земи и гори, трайни насаждения, продуктивни и работни животни; сгради – жилища, административни, производствени, търговски; парцели и дворни места; земеделски земи – ниви, ливади, лозя и др.; машини, съоръжения и оборудване; стопански инвентар; транспортни средства/:
Забележка: за всички активи се указва документа за придобиване и датата на придобиване, местонахождението на актива, в зависимост от начина на придобиване – цена на придобиване, себестойност или продажна цена. а/ към……….….20……г.


Декларация за задълженията към кредитори


  Декларация на основание чл. 183, ал. 5, т. 2 от ДОПК


Декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК (при прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти, включването на недвижими имоти или вещни права върху недвижими имоти като непарични вноски в капитал


Искане за прихващане или възстановяване


Искане за издаване на документ


Искане за замяна на обезпечителна мярка

 


 

Декларация по чл 264, ал. 2 от ДОПК (при прехвърляне на собственост върху моторни превозни средства


  Искане за изменение на разрешение за неотложно плащане


Искане за отсрочване/разсрочване на публични вземания


Искане за отмяна на обезпечителна мярка


Искане за спиране на производството по принудително изпълнение