Надзорният съвет на НОИ утвърди промени в подзаконови нормативни актове

Надзорният съвет на НОИ

На свое заседание, проведено на 30 януари 2015 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекти на Постановления на Министерски съвет за изменение и допълнение на седем наредби по прилагането на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Надзорен съвет на нои
Надзорен съвет на нои

Основната част от предлаганите промени в подзаконовите нормативни актове са във връзка с влезлите в сила от 1 януари 2015 г. изменения и допълнения на кодекса. В наредбите са предложени и текстове, свързани с намаляването на административната тежест при заверяването на осигурителния стаж на самоосигуряващите се лица и подаването на заявления за изплащане на парични обезщетения за безработица.
В Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж отпада изискването при подаване на заявление за отпускане на пенсия да се представя документ за прекратяване на осигуряването. Отменя се и изискването при отпускане на пенсия за инвалидност или продължаване срока на изплащане на отпусната пенсия за инвалидност, заявителят да представя в териториалното поделение на НОИ (ТП на НОИ) влязло в сила експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Документът ще се изпраща по служебен път от картотеката на медицинските експертни досиета. В наредбата се създава нова разпоредба, свързана със зачитането на сумираното работно време. Текстовете от нея уреждат   прилагането й в случаите на зачитане на осигурителен стаж и доход, когато лицето е отработило целия период, за който е установено сумирано отчитане на работното време и когато правоотношението му е прекратено преди изтичане на въпросния период.
Регламентира се въвеждането на електронния изплащателен картон, по който се извършва и отчита плащането на пенсии в пощенските станции. Създава се възможност и ред за изплащане на пенсиите от друга пощенска станция, различна от тази по постоянен или настоящ адрес на пенсионера.
С промените в Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица отпада изискването за подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица само по настоящ или постоянен адрес. Заявление ще може  да се подава във всяко едно ТП на НОИ в страната.
От наредбата отпада изискването заедно със заявлението за отпускане на обезщетението за безработица да се подава и декларация за банковата сметка, по която то ще бъде изплащано. Тази информация вече ще се попълва  в  заявлението.
Променя се и срокът, в който лицата могат да подават декларация за промяна на обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица – от 7 календарни на 7 работни дни.
С промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски се детайлизира влязлата в сила от 1 януари 2015 г. разпоредба на КСО, която регламентира, че при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец, максималният месечен размер на осигурителния доход може да бъде по-голям от установения със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Общият осигурителен доход за периода се ограничава до сбора на максималния месечен размер на осигурителен доход за периода, за който е установено сумираното изчисляване на работното време.
С цел намаляване административната тежест за гражданите са направени промени и в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. Предвижда се от 1 юли 2015 г. да отпадне издаването на осигурителни книжки за всички категории осигурени лица. При отпускането на обезщетения и пенсии, осигурителният стаж и доход, както и внесените осигурителни вноски на лицата, ще се зачитат въз основа на данните от Регистъра на осигурените лица.
Предстои проектите за изменение и допълнение на наредбите да бъдат внесени за приемане от Министерския съвет.

Източник: НОИ

Please rate this