Измененията в ЗДДС от 01.01.2017 г.

Rate this post

Измененията в ЗДДС от 01.01.2017 г.

Измененията в ЗДДС са въведени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, публикуван в Държавен вестник, брой 97 от 6.XII.2016 г. В отделен материал сме направили обобщение на промените, касаещи личното ползване на фирмени активи и корекциите на данъчен кредит, а в настоящия ще направим резюме на останалите по-важни изменения в ЗДДС, в сила от 01.01.2017 г.

Измененията в ЗДДС от 01.01.2017 г.
Измененията в ЗДДС от 01.01.2017 г.

За неперсонифицираните дружества

(нов чл. 10а, чл. 132, ал. 5 и 6, § 46 – преходни разпоредби)

Актуални цени за регистрация на фирма, изцяло онлайн за цяла България!

Регламентира се, че не е доставка внасянето на стока или услуга от съдружник за постигане общата цел по договор за създаване на неперсонифицирано дружество и при условие, че изрично не е договорено възнаграждение.

За получените стоки или услуги, внесени за общо ползване, за неперсонифицираното дружество не възникват права и задължения по този закон. Съдружникът, който внася стоките или услугите, изпълнява всички права и задължения по ЗДДС във връзка с използването им от неперсонифицираното дружество, включително на правото на приспадане на данъчен кредит и на задължението за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит.

Регистрация на фирма онлайн в София и в цяла България

Когато стоките и услугите се използват от неперсонифицираното дружество, както за извършване на доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които не е налице такова право, съдружникът начислява данък или извършва корекция на ползвания данъчен кредит по закона, като използва коефициента по чл. 73 за годината на настъпване на изменението, изчислен на база на оборота на неперсонифицираното дружество.

Регистрация на фирма в Пловдив

Задължително се регистрира по ЗДДС неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, който е регистрирано по този закон лице. Регистрацията се извършва с подаване на заявление за регистрация в 14-дневен срок от датата на договора за създаване на неперсонифицираното дружество, която се смята за дата на регистрация на дружеството по този закон.

За заварените случаи: Нерегистрирано по ЗДДС неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, регистриран по ЗДДС, е длъжно да подаде заявление за регистрация в едномесечен срок от влизането в сила на закона.

Регистрация на фирма във Варна

При доставка с периодично или непрекъснато изпълнение
(чл. 25, ал. 4)

При доставка с периодично или непрекъснато изпълнение, с изключение на доставките по чл. 6, ал. 2, всеки период, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо. При доставка на услуга, за която е уговорено поетапно изпълнение, завършването на всеки етап се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата на изпълнението на съответния етап.

Регистрация на фирма в Бургас

При разваляне на доставка, по която е получен аванс
(чл. 78, ал. 4 – нова, чл. 115, ал. 2)
Регистрираното лице е длъжно да коригира размера на ползвания данъчен кредит при разваляне на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане в данъчния период, през който се разваля доставката, по ред, определен с правилника за прилагане на закона, независимо дали авансово платената сума му е възстановена, прихваната или уредена по друг възмезден начин и дали доставчикът му е издал кредитно известие. В същото време се допълва в чл. 115, ал. 2 , че когато се издава за доставка, за която е издадена фактура с начислен данък за получено авансово плащане, срокът за издаване на кредитното известие е в 5-дневен срок от датата на връщането, прихващането или уреждането по друг възмезден начин на авансово преведената сума за размера на върнатата, прихваната или уредената по друг възмезден начин сума.

Регистрация на фирма в Русе

Тоест получателят коригира правото си на данъчен кредит веднага, а доставчикът коригира начисления данък когато възстанови аванса.

Доставка, извършвана от лице, действащо от свое име и за чужда сметка
(чл. 127 – изменен, § 45 – преходен режим)

Когато данъчно задължено лице (комисионер/довереник) при доставка на стоки или услуги действа от свое име и за чужда сметка, се приема, че лицето е получило и предоставило стоките или услугите.

Налице две доставки:
1. доставка между комисионера/довереника и третото лице, за която датата на възникване на данъчното събитие и данъчната основа на доставката се определят по общите правила на този закон;
2. доставка на стоката или услугата, предмет на доставката по т. 1, между комитента/доверителя и комисионера/довереника, за която датата на възникване на данъчното събитие и данъчната основа на доставката се определят, както следва:
а) когато комисионерът/довереникът действа за сметка на комитента/доверителя във връзка с продажба, датата на възникване на данъчното събитие за тази доставка се определя по общите правила на закона, но не може да бъде по-късна от датата на възникване на данъчното събитие по т. 1, данъчната основа на доставката е данъчната основа на доставката по т. 1, намалена с възнаграждението на комисионера/довереника;
б) когато комисионерът/довереникът действа за сметка на комитента/доверителя във връзка с покупка, датата на възникване на данъчното събитие се определя по общите правила на закона, но не може да бъде по-ранна от датата на възникване на данъчното събитие по т. 1, а данъчната основа на доставката е равна на данъчната основа на доставката по т. 1, увеличена с възнаграждението на комисионера/довереника.

Или когато едно лице действа от свое име и за сметка на друго лице, комисионната се поглъща и следва режима на основната доставка.

За  заварените случаи: Когато данъчно задължено лице (комисионер/довереник) доставя стоки или услуги от свое име и за чужда сметка и данъчното събитие на доставката между комитента/доверителя и комисионера/довереника е възникнало до 31 декември 2016 г. включително, се прилага разпоредбата на досегашния чл. 127 от ЗДДС.

Каква фирма да регистрирам в България?

Оборот за регистрация при преобразувания
(чл. 96, ал. 4 – допъл.)

При преобразувания между нерегистрирани лица за определяне на оборота за задължителна регистрация се взема предвид общия оборот на участващите в преобразуването.

В облагаемия оборот се включва и оборотът, реализиран от преобразуващия се или от отчуждителя, когато същият е нерегистрирано по този закон лице, за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди преобразуването или прехвърлянето в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2, както и по т. 3 само при непарична вноска на предприятие или обособена част от него. При отделяне или разделяне, както и при непарична вноска на обособена част от предприятие се взема предвид оборотът, реализиран при осъществяване на прехвърлените дейности от преобразуващия се или отчуждителя, а при невъзможност същият да бъде определен в зависимост от дейностите – пропорционално на прехвърлените активи.

Други промени

•   Промени свързани с обхвата на освобождаванията на доставки, свързани с международен транспорт, по-конкретно освобождаванията във връзка с доставката, отдаването под наем, снабдяването, обработката, строителството, поддръжката, ремонта, модификацията, трансформацията, сглобяването, оборудването, съоръжаването, превоза и унищожаването на плавателни съдове и въздухоплавателни средства (изм. чл. 31);

•  Регламентация на датата на настъпване на изискуемостта на данъка при вътреобщностно придобиване на ново превозно средство, когато няма издадена фактура, тъй като доставчикът е данъчно незадължено лице, напр. физическо лице, установено в друга държава-членка, а получателят по доставката е нерегистрирано за целите на ЗДДС лице. Датата на изискуемост на данъка ще е датата на документа, удостоверяващ придобиването на новото превозно средство, когато е издаден преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие (чл. 63, ал. 4 и 5 – изм.);

•  Прихващане на установения данъкът за възстановяване, в случаите на т.н. „ускорено възстановяване“ (в 30-дневен срок от подаване на справка-декларацията), с изискуемите публични вземания, възникнали до датата на издаване на ревизионния акт или акта за прихващане или възстановяване (чл. 92, ал. 5 – изм.);

•   Удостоверение за регистрация, защитено с пластмасово фолио се издава само по искане на регистрираното лице, а не задължително (чл. 104, ал. 1 и 2 – изм.);

•   Изменения и допълнения в разпоредбите, засягащи действията на наследниците при смърт на регистрирано по ЗДДС физическо лице, което съответно не е едноличен търговец, вкл. начисляване на данък за наличните активи, както и правилата относно регистрация по ЗДДС при наследяване (чл. 111, ал. 2, т. 1 и 2 – изм., чл. 125, ал. 13 – нова, чл. 132а);

•   Нови правила за документиране и деклариране на корекции от лица с прекратена регистрация по ЗДДС (чл. 126, ал. 4, 5, 6, 7 и 8 – нови);

•   Предвижда се специалният режим за облагане на туристически услуги да се прилага по отношение на доставките на обща туристическа услуга от туроператор към всяко лице, в т.ч. към друг туроператор или към туристически агент, когато действат от свое име и за своя сметка (чл. 136, ал. 3 – изм.);

Цени на счетоводни услуги

•   Обстоятелствата, налагащи налагане на принудителната административна мярка запечатване на обект за срок до един месец, са допълнени със случаите, когато лицата не спазват реда и начина за документиране на промените в касовата наличност в обект извън случаите на извършени продажби. (чл. 186 – изм.);

Източник: https://www.kik-info.com/